ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 29.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На двадесет и девети март                            две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 76 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

               

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Х.Г., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Л.Х.Г., редовно уведомен, се явява  адв. Наумова.

         За ОТВЕТНИКА - ДНСК гр. София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Костова.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Жалбоподателите обжалват Заповед № РД-14-71/07.12.2010 г., с която се нарежда премахването на незаконен строеж, представляващ „Надстройка над втори жилищен етаж” на жилищна сграда в УПИ VІІІ-9 в кв. 20 по плана на гр. Несебър.

 

         АДВ. НАУМОВА: Поддържам жалбата. В конкретизация бих искала да направя възражение, че още при съставянето на актовете за извършена проверка на незаконно строителство и при издаването на процесната заповед, административният орган неправилно е определил кръга на заинтересованите лица по следните съображения: видно от приложения по делото нотариален акт за недвижим имот, моя доверител заедно с брат му К.Х.Г. се легитимират като собственици на ½ ид. част на имот в кв. 20 по ПУП на гр. Несебър. Ако приемем за вярно, че констатирания като незаконен строеж е извършен без необходимите строителни книжа по презумпцията на Закона за собствеността, би следвало за собственици да бъдат определени и собствениците на останалата ½ ид. част от този УПИ. Към настоящия момент няма яснота кои са тези собственици. Това е възражението ми относно заинтересованите страни. 

По доказателствените искания: моля съда да допусне назначаването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям. Моля да се предостави възможност да се провери кои са собствениците на останалата ½ ид. част с оглед на това, същите да бъдат конституирани като страни в процеса.

         ЮРИСКОНСУЛТ КОСТОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Същата е бланкетна и неподкрепена с доказателства.

По отношение на заинтересованата страна изразявам следното становище: ирелевантен е въпроса чия е собствеността на останалата ½ ид. част. Важното е извършването на незаконния строеж, който строеж безспорно е установено, че е извършен от лицата К.Г. и Л.Г., тъй като не само притежават ½ ид. част, а и целия етаж, който е надстроен незаконно. При извършена проверка от нас е констатирано още през 2002 г., че те са извършили този строеж.

Не възразявам за така поисканата съдебно-техническа експертиза. Моля да приемете административната преписка, представена от административния орган.

 

         Съдът по доказателствата счита, че следва да се изследва въпросът за носителите на вещните права както върху УПИ VІІІ-9 в кв. 20 по плана на гр. Несебър, така и по отношение на сградата, която е построена, респективно надстроена, защото съдът счита за несъмнено, че лицата притежаващи вещни права имат право да са наясно и да участват в процеса относно премахването на незаконната надстройка. Защитата на правото на собственост в най-широкия му смисъл не само е гарантирано от закона и Конституцията, но е неизменно и естествено субективно право, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА писмените доказателства, представени с административната преписка.

         УКАЗВА на административния орган да посочи в 7-дневен срок имената и точните адреси за уведомяване на лицата, носители на вещни права в горепосочения имот и сграда, ако тези лица са различни от двамата жалбоподатели.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите, формулирани в писмената молба на адв. Наумова, след депозит в размер на 400 лв., платим в 7-дневен срок от днес.

 

 

         Експертизата да се извърши от вещото лице арх. Малина Антова.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2011 г.– 13,50 ч.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: