ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАНЯ ЕВТИМОВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно (К)   дело    номер    76    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

Касаторът – Общинска служба земеделие – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ответниците – Л.Д.Ш. и Й.Д.Д., редовно уведомени, се явява адвокат М.И..

За ответниците – В.Д.Ч. и К.И.Ч., редовно уведомени, се явява адвокат Д., като К.Ч. се явява лично.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ И. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Д. – Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Бургас, с което е отменено решение на касатора.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ И. – Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ Д. – Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ И. – Аз Ви моля да оставите в сила решението на Бургаския районен съд в сила. Поддържам правната си позиция по казуса изложен в писмените бележки пред Районния съд и в отговора на касационната жалба. Желая да изтъкна още един аргумент - към експертизата към Районния съд, вещото лице приложи едно писмо от Министерството на земеделието и горите. В това писмо много ясно е указано, тези служби какво трябва да правят в случая като настоящия. Само, че те очевидно не желаят да го изпълнят, респективно те не знаят как да напишат едно решение. Защото решението, което атакуваме, по начина така както е формулирано то е абсурдно. Със едно решение от 2005 година, по дело от 2005 година по гражданско дело, Бургаския районен съд е казал, че със земите, на които на четирите жалбоподателки, пред Районния съд, не могат да бъдат възстановени, се определя обезщетение на стойност на еди какви си пари. Последва, като се отмени решението за обезщетение чрез земя, тъй като се оказа, че по това дело 2005 година стойността на земята дадена за обезщетение е по-ниска, от стойността, с която те трябва да бъдат обезщетени. Сега, реалното, което трябваше да направи Общинската служба земеделие е това указание от Министерството с това писмо, и това е следното, когато тези земи, които вие сте дали за обезщетение, по стойност са по-ниски от реалната стойност за обезщетение, върнете им тези земи отново, а за разликата присъдете сума чрез компенсационни бонове. Това е смисълът на това писмо. Дали наистина службата е имала тази идея с това решение, аз не мога да зная. Защото то е написано - определям обезщетение, решение № на Бургаския районния съд на първи ред и на втори ред обезщетение на стойност 2760 лв. Така написано решението е неграмотно. Моята идея пред Районния съд беше, но Районния съд не посмя да го направи, той отмени правилно решението на Общинска служба земеделие, само, че не им указа как следва да се извърши, в конкретният случай, уважаването на претенцията на нашите доверителки, което аз считам, че е абсолютно допустимо един съд да може да извърши това, и Бургаския административен съд, в качеството си на касационна инстанция, следва да направи това, защото в крайна сметка административните органи следва да изпълняват указанията на съдилищата, тогава когато те не знаят как да постъпят, респективно показват, че не знаят как да постъпят и точно такъв е случаят в момента, според мен. Още повече, с експертизата пред Районния съд се установи, че земите, които първоначално бяха дадени като обезщетение на четирите наши доверителки, са налице, те не са дадени на никой друг като обезщетение и аз призюмирам, че административният орган не го е направил защото, той вече е имал това писмо с указания от Министерството и просто е трябва да го изпълни. Земите ги има реално, нищо, че в цялост се твърди, че общината не предоставя фонд за обезщетение. Но тези земи са факт, те не са предоставени на никой друг. Значи да се върнат тези земи отново с решение и да се добави стойностно обезпечение, чрез компенсационни бонове на определена сума.  Това е според мен главното решение на ситуацията и моля в този смисъл Административен съд Бургас, в това касационно обжалване, ако счита, а аз считам, че това е редно и допустимо, да даде това указание на административният орган.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам казаното от колежката И.. Искам само да добавя, че съдържанието по отношение на жалбата, е само по това, че единствено възможният начин за обжалване на решение на поземлената комисията е относно стойността на  обезщетението, което не е вярно, защото обезщетението като стойност е обжалвано вече и решението по него е влязло в сила. Тука се касае за едно решение, което неправилно е постановено, въз основа на посочено съдебно решение.  Моля в този смисъл ще Ви моля да потвърдите решението на Районния съд като правилно и законосъобразно и действително като административен орган, след като се върне преписката на административния орган за произнасяне, да укажете на Общинска служба земеделие, да се изпълнят условията на закона и правилника му за ЗСПЗЗ както и да се съобразят с това писмо от Министерството на земеделието и горите, което е подадено по повод жалбата на нашите доверители, преди постановяване на решенето, което се обжалва пред първата инстанция..

Моля за разноските по делото и за решение в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ – Аз се присъединявам към казаното от адвокат И. и адвокат Д.. Решението на Районния съд като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите, а жалбата като неоснователна моля да я отхвърлите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: