ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 16.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на шестнадесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 76 описа за 2009 година

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, М.Х.Т., редовно уведомена, се явява лично и се представлява от адв. Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Община Бургас, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, С.И.К., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното от тях намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата от М.Т. жалба против заповед на кмета на община Бургас № 2218/28.08.2008 г. за одобряване на поправка на част от имотната граница между имоти пл. № 1375 и пл. №1376 по плана на м. с. „Черно море” съгласно линиите с кафяв цвят върху приложената към цитираната заповед скица.

 

         АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат доказателствата към нея и да се приемат 2 броя нотариални актове, от които се вижда кога доверителката е получила от своя баща този имот чрез дарение, а ние сме представили договора за дарение. Баща й го е купил през 1958 г. - 1000 кв. метра, а в 1968 г. с другия нотариален акт от общинска земя му се придават още 190 кв. метра. Това доказваме и тези парцели са били на близки хора, защото имат еднаква номерация. За същия този имот в 1998 г. се урегулира имота и оттогава до 2000 г. го владеят в тази граница с тези 2 метра, с лице 16 линейни метра. Сега им се отнемат и парцела остава от 16 на 14 линейни метра. Затова настоявам да се уважи жалбата и претендираме дори, че и по давност владеят тези метри. Сега излиза, че се касае за техническа грешка, което смятаме, че не е правилно, че тази техническа грешка е съществувала. Тя е щяла да бъде много по- рано открита, видно от други парцели, които са със същото лице. Когато са урегулирали през 1989 г. са се съобразили и заповедта тогава е потвърдена от съда. Заповедта на кмета е била оспорена и потвърдена от съда и остава в тези граници. Затова е и нашето искане да се отмени заповедта, защото се нарушава този парцел с 2 метра от лицето. Освен тези, които представихме като доказателства и освен тези към жалбата, няма да сочим други.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че представените в днешно съдебно заседание доказателства са неотносими към настоящия спор и моля да не бъдат приети. Моля да се приеме преписката представена от община Бургас, както и констативния акт цветно копие. Въз основа на констативния акт е изготвена заповедта. Представям заповед № 245/16.06.1978 г., с която е одобрен общия регулационен план и в самия констативен акт е посочен протокол № 6 на общински съвет с решение към него. Представям и него. Да се приключи със събирането на доказателствата.

         Съдът по доказателствата и исканията

 

          О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите приложени към жалбата до съда, тези изпратени като административна преписка от административния орган до съда, допълнително представените с нарочна писмена молба от жалбоподателката писмени документи по делото, както и днес представените от адв. Д. 2 броя нотариална акта № 69, том І, дело № 94/1958 г. и нот. акт и № 153, том ІV, дело № 2249/1968 г., и от юрисконсулт Р. констативен акт от 28.02.2008 г.  с цветна скица, въз основа на който е издадена оспорената заповед, протокол № 6/19.02.2004 г. на общински съвет Бургас и заповед № 245/16.06.1978 г. на ОНС Бургас.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата по днес изложените от нас съображения. Нещата са се протакали много време и тука не се споменава за тази заповед.  Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото. Ще представя писмена защита.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че заповедта на кмета на община Бургас е правилна и законосъобразна, и проведената процедура по издаването на заповедта е също законосъобразна. Съставен е констативен акт на основание чл. 162, ал. 5 от Наредба № 3/2005 г. със съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и видно от издадената заповед налице са доказателства, а именно нотариален акт № 151, том І, дело № 517/1988 г., както и нотариален акт № 152, том І, дело № 518/1988 г., видно от които регулационните сметки са уредени още през 1988 г. по приложената регулация. Ето защо Ви моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна заповедта на кмета на община Бургас. Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: