ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми юли                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 768 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя Д.Д.Д. - редовно уведомен, се явява адв. В. – представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Приморско - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.Д.Д. ***,  против Заповед № 233/06.04.2015 г. на Кмета на Община Приморско, с която се забранява достъпа и ползването на строеж: ”офиси и предверие – ползвани като помещения за жилищни нужди” находящи се в северната част от партера на жилищна сграда, построена в УПИ Х-56 в кв.30 по плана на гр. Приморско с идентификатор № 58356.501.114  по КК на гр. Приморско с административен адрес гр. Приморско, ул. „Зорница” № 16, считано от 30.04.2015 г. Наредено е да бъде прекъснато електрозахранването и водоснабдяването на строежа.

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. С оглед факта и твърденията, че към момента на проверката тази сграда не се е ползвала, моля, да се призоват за свидетели служителите участвали в работната група по изготвяне на Констативен акт № 3/11.02.2015 г. Сградата не се ползвала и проверката не е извършена на посочената в констативния акт дата. Описаните в обстоятелствената част на заповедта офиси с посочени идентификатори не представляват офиси и входни предверия на партерния етаж. Представили сме доказателства, че това са жилища.

 

Адв. К.: Не възразявам по доказателственото искане. Представям проект за разпределение на партерния етаж, ведно със схемите към него. В обстоятелствената част са посочени имоти с идентификатори, но в диспозитива на заповедта имотът е упоменат, че се намира в сградата с идентификатор 58356.501.114 по КККР на гр. Приморско. Упоменато е, че е в северната част. Спорим за какво се е ползвала тази част към момента на проверката.

 

Адв. В.: Ние твърдим, че изобщо сградата не се е ползвала към момента на проверката.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства: Схема № 15-427867-21.11.2014г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58356.501.114.1.24; Схема № 15-427868-21.11.2014 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58356.501.114.1.23, ведно със схема.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Приморско да представи, надлежно заверена, цялата преписката по издаване на Заповед № 233/06.04.2015 г. в 3-дневен срок, считано от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, че за твърдените от него обстоятелства не сочи доказателства, като му УКАЗВА да ангажира такива, включително и извършването на съдебно-техническа експертиза,  с въпроси формулирани в нарочна писмена молба с препис за ответника, в 7-дневен срок, считано от днес.

По отношение искането за допускане на свидетели, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изслушване на съдебно-техническата експертиза. 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.11.2015 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: