О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 2.05.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на втори май през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 768 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Технокомерс” ЕООД, ЕИК 119611704, с посочен адрес: гр.***, представлявано от Р.К.К., против мълчалив отказ на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите, за разглеждане на жалба срещу акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991100010041/22.12.2011г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, офис Сливен, с който е прекратена регистрацията по ЗДДС на „Технокомерс” ЕООД. Искането на жалбоподателя е съдът да отмени като неправилен и незаконосъобразен акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991100010041/22.12.2011г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, офис Сливен.

Ответникът изпраща административната преписка по оспорването без решение на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, тъй като срокът за произнасяне по подадената от „Технокомерс” ЕООД жалба изтича на 17.04.2012г. и до момента на представяне на административната преписка на съда – 10.04.2012г., няма издадено такова.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира следното по допустимостта на жалбата:

От доказателствата по делото се установява, че „Технокомерс” ЕООД е подало чрез ТД на НАП-гр.Бургас, офис Сливен, до горестоящия административен орган – директорът на дирекция „ОУИ” – Бургас, жалба с вх. № 2600/10.02.2012г. против издадения акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991100010041/22.12.2011г., което е процесуална предпоставка за обжалването му по съдебен ред, съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 ДОПК. Съобразно чл.155, ал.1 от ДОПК (Изм. - ДВ, бр.14/2011г., в сила от 15.02.2011 г.), решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл.146 от ДОПК. Според чл.146 от ДОПК, в 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за решаването й орган.

В разглеждания случай, 60-дневният срок за произнасяне на решаващия орган изтича на 17.04.2012г., а жалбата до съда е подадена чрез пощенски оператор на 30.03.2012г., видно от пощенското клеймо върху плика, т.е. срокът за произнасяне от решаващия орган не е изтекъл към датата на подаване на жалбата до съда. Видно от представената административна преписка и заявеното в придружителното писмо, след подаване на жалбата до съда няма постановен акт на горестоящия административен орган. Следователно, не е налице мълчаливо потвърждаване на акта за дерегистрация по смисъла на чл.156, ал.4 от ДОПК (неправилно посочено в жалбата като „мълчалив отказ”), липсва и изрично такова по реда на чл.156, ал.1 ДОПК, поради което жалбата до съда се явява преждевременно подадена и като такава е процесуално недопустима за разглеждане по същество и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото  прекратено.

Водим от горното Административен съд – град Бургас, пети състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Технокомерс” ЕООД, ЕИК 119611704, против мълчалив отказ на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при ЦУ на НАП, да се произнесе с решение по подадената от дружеството жалба против акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991100010041/22.12.2011г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, офис Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 768/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: