ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи май                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 767 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Неополис” ООД, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАЛВИС” ООД, редовно призован, не се явява. За него – адв.  М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Царево, редовно призован, явява се адв. Н., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Считам, че ход на делото не следва да бъде даден, а производството да бъде прекратено, тъй като поисканото от жалбоподателите удостоверение за степен на завършеност на строеж по смисъла на чл. 181 от ЗУТ е издадено и приложено в кориците на делото преди подаване на жалбата.

 

 С оглед становището на страните и като прие, че в случая не са налице и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът намира, че такъв следва да бъде даден.

По повод възражението, действително по делото е представено удостоверение за степен на завършеност по смисъла на чл. 181 от ЗУТ с дата 25.03.2006 г., предхождаща датата на депозиране на жалбата – 30.03.2016 г. В случая обаче от страна на административния орган не са ангажирани доказателства за редовното връчване на процесното удостоверение, поради което и с оглед наличния към момента доказателствен материал съдът не може да формира извод дали жалбата е депозирана преди или след надлежното редовно връчване на поисканото от жалбоподателите удостоверение, с оглед на което съдът приема, че към момента на подаване на жалбата не са налични безспорни доказателства, че жалбоподателите са получили поисканата административна услуга и издаването на поискания административен акт, поради което съдът не би могъл да формира извод за липса на правен интерес към момента на подаване на жалбата.

 

По изложените съображения и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по повод жалба от „Неополис” ООД и „Малвис” ООД против Мълчалив отказ на кмета на Община Царево да издаде удостоверение за степен на завършеност по смисъла на чл. 181, ал. 1 от ЗУТ.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата като считаме, че към датата на подаване е налице правен интерес.

Заявявам, че не ни е съобщено нито ни е връчено поисканото от нас удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ както към момента на подаване на жалбата, така и към настоящия момент. Като представител на жалбоподателите е поискал, отправил искане за получаване на въпросното удостоверение, но не му е връчено. Жалбата е подадена по пощата с обратна разписка на 25.03.2016 г.

Моля да ми дадете възможност ако не получим услугата да положим усилия да получим документа. Ако не го получим, ние ще поддържаме жалбата.

 

Съдът с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед констатираното наличие на издадено и приложено в кориците по делото (лист 8) удостоверение за степен на завършеност по смисъла на чл. 181, ал. 1 от ЗУТ с изх. № 53-01-396/25.03.2016 г. и с оглед изричното изявление на процесуалния представител на жалбоподателите, че същото не им е връчено по надлежния ред, съдът намира за нужно да укаже на ответния административен орган в 7-дневен срок считано от днес, да връчи постановения от него административен акт, като в указания срок по делото следва да бъде представен надлежен документ, удостоверяващ надлежното връчване.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: