ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 767 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „РАММАР” ЕООД, представлявано от Р.М., редовно призован, представлява се от адв. Арнаудова, с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено по делото пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че с определение № 1832/13.09.2013 г. на Административен съд - Бургас – Х-ти състав е съединено административно дело № 1048/2013 г. по описа на съда с настоящото административно дело № 767/2013 г. за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 г. на кмета на Община Созопол, като производството ще продължи под № 767/2013 г. С цитираното определение е прекратено производството по административно дело № 1048/2013 г. на Административен съд – Бургас.

         С оглед така постановеното определение като жалбоподатели в настоящото производство се явяват и „Булфам” ЕООД с адрес: гр. София,  район Лозенец, ул. „Голо бърдо” № 6а, представлявано от Б.Х.М., „Кота 180” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Захари Стоянов” № 77, представлявано от Г.Ж.Ж., „Арконт” ЕООД гр. София, район „Надежда”, ж.к „Толстой” бл. 29, вх. Б, ап. 13, представлявано от И.Н.Н. и „Атия Инвест” ООД гр. Пловдив, ул. „Сливница” № 6, офис 12, представлявано от Г.Г.К.. Цитираното по-горе определение № 1832 е постановено на дата 13.09.2013 г. т.е., извън 7-дневния срок за призоваване на страните за днешно съдебно заседание.

         С оглед горното, съдът приема, че жалбоподателите – посочените по-горе юридически лица са нередовно призовани за днешно съдебно заседание, поради което ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден и делото следва да бъде отложено за друга дата, за която жалбоподателите, в т.ч. и цитираните юридически лица следва да бъдат редовно призовани.

         Съдът също установи, че с протоколно определение от 10.09.2013 г. по административно дело № 1048 по описа за 2013 г., Х-ти състав на Административен съд - Бургас е задължил ответника, в 7-дневен срок от датата на заседанието да посочи изрично имоти с идентификатор: 81.778.5.433, 81.778.5.434, 81.778.5.126, 81.778.5.437, 81.778.5.129, 81.778.5.436 и 81.778.5.136 попадат ли в обхвата на оспорената заповед, както и изрично да посочи имотите, които попадат в „територията на къмпинг Черноморец” така, както е записано в процесната заповед. Настоящият съдебен състав установи, че в указания 7-дневен срок въпросните писмени доказателства не са постъпили.

         С оглед горните факти и обстоятелства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013 г. – 14,20 часа, за която дата и час да се призоват страните.

         УКАЗВА на ответника по оспорване задължението му за представяне на писмени доказателства указано в протоколно определение от 10.09.2013 г.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: