ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 11.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На единадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 767 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         МОЛИТЕЛЯТ – „РАММАР” ЕООД, представлявано от Р. М., редовно призован,  представлява се от адв. Р. Т., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Б. Й., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по  жалба от „РАММАР” ЕООД против Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 г. на кмета на Община Созопол, с която на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ е разпоредил налагане на забрана върху допускането на подробни устройствени планове и издаване на разрешения за строеж в обхвата на територия изчерпателно посочена в заповедта.

 

         АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Нямам доказателтствени искания. Да се приемат представените с преписката документи.

         АДВ. Й.: Оспорвам жалбата по мотиви, които подробно сме изложили както в заповедта, така и в частната жалба срещу определение на Административен съд – Бургас № 737/01.04.2013 г. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         На основание чл. 170, ал. 1 от АПК съдът УКАЗВА на административния орган, че върху него лежи тежестта да докаже фактическите основания и мотиви залегнали в оспорения в настоящото производство административен акт, в т.ч. и по отношение факта на засягане на имота на жалбоподателя от разработването на техническите проекти за строителство, свързани с осъществяването предвижданията на ПУП, обосновали необходимостта от постановяване на оспорения в настоящото производство административен акт.

         Съдът УКАЗВА на основание чл. 152, ал. 2 от АПК и задължението на административния орган да окомплектова пълната административна преписка, послужила при постановяване на оспорения административен акт.

         На основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че за някои обстоятелства, които са от значение за делото, в настоящия случай относно реализираното строителство в собствения на жалбоподателя имот, не сочи доказателства.

         Предвид горното, както и на основание чл. 171, ал. 1, чл. 152, ал. 2 и чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на ответника по оспорване до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания посочени в оспорения в настоящото производство административен акт.

         УКАЗВА на ответника по оспорване, в 14-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на заверено копие на пълната административна преписка послужила при постановяване на оспорения в настоящото производство акт или нарочно писмено становище, от което да е видно, че така изисканите от съда документи вече са представени по делото, като други допълнителни такива по административната преписка липсват.

         УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства в подкрепа на заявените от него за реализираното в имота строителство, като му ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ за ангажиране на допълнителни доказателства в подкрепа на заявеното, в т.ч. и чрез ангажиране на съдебно-техническа експертиза.

 

 

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.09.2013 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: