О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  737                от  01.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на първи април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 767 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на „РАММАР” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Р.А.М. против предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол. В жалбата се оспорва разпореждането за допускане на предварително изпълнение на административния акт, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 по кадастралната карта на гр. Черноморец, като са заявени твърдения за незаконосъобразност на така допуснатото предварително изпълнение, като постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила. Към така депозираната жалба са приложени Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том ІІ, рег. № 3004, нот. дело № 20 от 28.11.2012 год.; Разрешение за строеж № 150/03.08.2009 год. на Главен архитект на Община Созопол; Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 14.06.2012 год.

С оглед обстоятелството, че жалбата не е подадена чрез административния орган, с Разпореждане от 22.03.2013 год., съда е изпратил препис от същата до ответника с указание незабавно след получаването й да изпрати за прилагане към делото на заверено копие на оспорения административен акт - Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол, ведно с пълната преписка по постановяването му. В изпълнение на така дадените указания, с писмо, изх. № 5-11-03-32/29.03.2013 год. на Община Созопол е изпратено заверено копие от преписката по постановяване на оспорения акт.

Като взе предвид приложените по административната преписка доказателства и формулираното с жалбата особено искане и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира за установено следното:

По силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том ІІ, рег. № 3004, нот. дело № 20 от 28.11.2012 год., дружеството жалбоподател - „РАММАР” ЕООД се легитимира като собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Черноморец, общ. Созопол с адрес на имота, гр. Черноморец, местност „Аклади” с площ от 1975 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.). По преписката е приложено и Разрешение за строеж № 150/03.08.2009 год. на Главен архитект на Община Созопол за обект: „Вилни сгради; Подобекти: Вилни сгради 1 и 2; Вилни сгради 3; Вилни сгради 4; Вилни сгради 5; Вилни сгради 6 и 7; Вилни сгради 8 с външни ВиК връзки” в УПИ ІV-5111, м. „Аклади”, землище на с. Черноморец, общ. Созопол. За цитирания обект е представен и Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 14.06.2012 год.

Във връзка с изработването на технически проекти за строителство, свързани с осъществяването на предвижданията по ПУП – Парцеларни планове, извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения, с цел подобряване на техническата инфраструктура и изпълнение на ангажименти по ОПОС в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап, подобект Канално-помпена станция къмпинг „Черноморец” и крайбрежен колектор”, като проучването и изработването на проектите и строителството попада в териториите на къмпинг „Черноморец” и на ПИ: 81178.5.112; 81178.5.118; 81178.5.119; 81178.5.121; 81178.5.149; 81178.5.148; 81178.5.147; 81178.5.150; 81178.5.360; 81178.5.127; 81178.5.129; 81178.5. 359; 81178.5.111 в местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, Кмета на гр. Созопол е постановил Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. В мотивната част на заповедта, изрично е посочено, че в територията в обхвата на проектиране и строителство попадат поземлени имоти, за които има допуснати за изработване и влезли в сила ПУП-ПРЗ, но които не са приложени по смисъла на § 22 от ЗР на ЗУТ. Във връзка с това, с цитираната заповед, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМДМА и на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Кмета на община Созопол е наложил забрана върху допускането на подробни устройствени планове и издаване на разрешения за строеж в обхвата на горепосочената територия. В заповедта е указано, че строителната забрана не се отнася за имоти публична общинска и държавна собственост. В т.3, с оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес, свързан с осъществяването на предвижданията по ПУП-Парцеларни планове и Технически проекти, с цел подобряване на техническата инфраструктура и опасност от сериозно затруднение по изпълнение ангажиментите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е допуснато предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ е спряно прилагането на действието на всички влезли в сила подробни устройствени планове за имоти в обхвата на посочената територия. Посочено е, че забраната е в сила до одобряване на техническите проекти, но не повече от две години от влизане в сила на заповедта. Така постановената заповед е обнародвана в Държавен вестник бр. 28 от 19.03.2013 год.

След анализ на установената фактическа обстановка, съда приема, че дружеството жалбоподател, като собственик на поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади”, землище на гр. Созопол е адресат на заповедта има правен интерес от оспорване на допуснатото предварително изпълнение. С оглед на това, жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния 3-дневен срок по чл. 60, ал. 4 от АПК и в съответствие с изискванията по чл. 150 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

Видно от оспорения акт, в т. 3 административния орган е постановил: „с оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес, свързан с осъществяването на предвижданията по ПУП-Парцеларни планове и Технически проекти, с цел подобряване на техническата инфраструктура и опасност от сериозно затруднение по изпълнение ангажиментите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е допуснато предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от АПК”.

Общият принцип, въведен в разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от АПК е, че подаването на жалба срещу административен акт спира неговото изпълнение. Поради това и нормативно уредената възможност за административния орган да преодолее този суспензивен ефект на жалбата чрез допускане на предварително изпълнение има изключителен характер. Това означава от една страна реализиране на правомощието само и единствено при наличие на казуистично регламентираните в чл. 60, ал. 1 материалноправни предпоставки и от друга страна забрана нормата да се тълкува разширително.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на административния акт се допуска, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен личен интерес. Общият критерий по чл. 60, ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение изисква защитата на визираните ценности и интереси да е в такава пряка и непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за настъпването на значителна или трудно поправима вреда. Видно от цитираната разпоредба в нея се съдържат няколко хипотези, което означава, че административният орган, когато допуска предварително изпълнение на акта е длъжен да го мотивира какво налага допускането на предварителното изпълнение.

Наличието на някоя от изрично посочените в чл. 60, ал. 1 от АПК хипотези следва да бъде мотивирано и подкрепено с доказателства, за да се осигури възможността на заинтересуваните лица да реализират правото си на защита, а съдът да прецени законосъобразността на допуснатото предварително изпълнение. Няма спор, че когато допуска предварително изпълнение на административния акт, органът има задължението да изложи обстоятелствата, които изискват да бъдат предприети незабавни действия за промяна на съществуващото до издаването на акта фактическо положение.

В настоящия случай административният орган е допуснал предварително изпълнение на заповедта си на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, което е мотивирано с особено важен обществен интерес, свързан с осъществяването на предвижданията по ПУП-Парцеларни планове и Технически проекти, с цел подобряване на техническата инфраструктура и опасност от сериозно затруднение по изпълнение ангажиментите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. В разпореждането обаче не са посочени конкретните фактически основания, които да налагат извода, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, нито са ангажирани доказателства по делото в този смисъл. Независимо от изричното разпореждане на съда от 22.03.2012 год., с което е указано да се представи за прилагане по делото пълната административна преписка по постановения акт, по делото е представена единствено Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол и две карти – „Ситуация с решение на довеждащата канализационна инфраструктура от град Черноморец и прилежащите местности до ПСОВ Созопол – І вариант” и „Ситуация с инвестиционните мерки за финансиране на канализационната мрежа в землището на гр. Черноморец по ОП „Околна среда”. Липсата на мотиви и особено доказателства в тяхна подкрепа прави невъзможно за съда да прецени наличието на някое или няколко от регламентираните в чл. 60, ал. 1 от АПК материалноправни предпоставки, поради което допуснатото от кмета на общината предварително изпълнение се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

От представените от административния орган доказателства не може да се установи дали въобще цитирания в заповедта важен обществен интерес засяга поземления имот, собственост на дружеството жалбоподател.

От съществено значение в случая е, че по отношение на поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади”, землище на гр. Созопол, собственост на жалбоподателя има надлежно издадено от Главния архитект на община Созопол Разрешение за строеж № 150/03.08.2009 год., а от приложения Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 14.06.2012 год. се установява, че строителството фактически е започнало. От представената административна преписка не би могло да се изведе извод до какъв етап е достигнало разрешеното и фактически започнало строителство. Това обстоятелство е от съществено значение предвид разпоредбата на § 22, ал. 2 от ЗР на ЗУТ, съгласно който подробният устройствен план се счита за приложен по отношение на застрояването - с полагането на фундаментите на строежите по издадени строителни книжа. Липсата на доказателства в тази насока не би могло да обоснове извода, че по отношение на този поземлен имот, ПУП-ПРЗ не е приложен, каквото твърдение е формулирано в Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол.

Предварителното изпълнение е изключение от правилото, че на изпълнение подлежат само влезлите в сила административни актове. Като всяко изключение то се прилага при стриктно, ограничително тълкуване на разрешаващата го правна норма. С оглед на това не може да се приеме по аналогия, че целта на административния акт е и основание за неговото предварително изпълнение. Административният орган е следвало да изложи конкретни мотиви за необходимостта от предварително изпълнение в съответствие с изискванията на закона. В случая той е изложил мотиви за целесъобразността на основния административен акт, но не е мотивирал необходимостта от предварителното му изпълнение. Липсата на такива мотиви не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност. Това прави оспорваното разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Разпореждането в т. 3, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-200/18.02.2013 год. на Кмета на Община Созопол, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади”, землище гр. Черноморец.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: