О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 758

 

гр.Бургас 30.03.2018г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на тридесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №766 по описа на АС-Бургас за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Агрофорумтранс ЕООД с ЕИК 202478620, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ***, със законен представител Ж.Х.Н. против заповед №43 от 31.01.2018г. на Кмета на Община Средец, по чл.34, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. .

Настоящият състав на Административен съд  - Бургас намира, че компетентен да се произнесе по жалбата против Заповед № 43/31.01.2018г. на Кмета на Община Средец е Районен съд - Средец, предвид следното:

Предмет на оспорване по делото се явява Заповед № 43/31.01.2018г. на Кмета на Община Средец, издадена на основание чл.34 от ЗСПЗЗ, с която се постановява изземване на земеделски имоти, собственост на наследници на П.П.Г., а именно имот №016001, с площ 14,599 дка., находящ се в землището на с. Голямо Буково.

Заповедта за изземване по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ представлява индивидуален административен акт и на основание чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ, тази заповед, както и отказът на Кмета да издаде заповед за изземване (изричен или мълчалив), подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В § 19, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на АПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) е предвидено, че индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, а постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. От цитираните разпоредби следва извода, че обжалваният акт подлежи на оспорване пред районния съд, а не пред административния такъв, поради което и с оглед обстоятелството, че предмет на оспорване по настоящото дело е заповед за изземване по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ на земеделски имоти, находящи се в землището на с. Голямо Буково, общ. Средец, то местнокомпетентен да се произнесе по законосъобразността на същия се явява Районен съд Средец.

 

Предвид гореизложеното, производството по делото пред Административен съд Бургас следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Районен съд Средец.

 

За пълнота следва да се посочи, че в случая не намира приложение т. 11 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. В тази част Тълкувателното постановление касае жалби срещу заповеди на кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл. 34, ал. 4 от ЗСПЗЗ, вр. чл.65 от Закона за общинската собственост. А предмет на оспорване в настоящото производство е изричен отказ на кмета общината да издаде заповед по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ - относно земя, собственост на физически лица, която да бъде иззета от други лица без правно основание.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 766/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Средец.

 

На основание чл.135, ал.7 от АПК определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Административен съдия: