ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 766 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на РЗОК гр. Бургас, редовно призован, се представлява от ст. юк. Й., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД против заповед за налагане на санкции № РД-25-351/02.03.2017 г. на директора на РЗОК- Бургас.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените такива към преписката.

 

юк. Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана. Представям с писмо изх. № 02/11-00-331/23.05.2017 г. доказателства по опис, относими към днешния съдебен спор. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. К.: По отношение на представените доказателства не възразявам да бъдат приети. Запозната съм с тях. Същите касаят кореспонденция между РЗОК и БЛС, с който ЛС съобщават, че няма да участват в съставянето на арбитражни комисии. Считам за ирелевантно към процеса дали е създадена, или не арбитражна комисия. Не може да се приеме, че заповедта е издадена законосъобразно със спазени законови изисквания.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата по подробно изложените съображения в нея. Считам, че за да бъде налице законосъобразност при издаване на заповедта, с която са наложени санкции, следва да бъде спазена законовата процедура и да има произнасяне от арбитражна комисия. Едва след произнасянето на арбитражна комисия административният орган може да наложи своята санкция. Считам, че в случая органът действа в условията на обвързана компетентност.

Предвид горното моля да уважите депозираната жалба и да отмените издадената заповед за налагане на санкции № РД-25-351/02.03.2017 г. на директора на РЗОК- Бургас като незаконосъобразна. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по представения списък на разноските.

 

юк. Й.: Уважаема г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата като недоказана и да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции РД-25-351/02.03.2017 г. на директора на РЗОК- Бургас като законосъобразна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които по-подробно съм изложила становището си по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: