ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 766 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Венис Марина” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За жалбоподателя „Венис” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника Директора на РИОСВ – Бургас - редовно уведомен, се явява юк. К. с представено по делото пълномощно и адв. Б., който представя пълномощно.

         За заинтересованата страна  „КИ ТО ТРЕЙД” ООД-редовно уведомена, се явява лично управителят Т.Т..

          За заинтересованата страна „ПРИМОТУРС” ЕООД-редовно уведомена, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

         По хода на делото:

         Адв. Б.: От името на нашия доверител, моля, да не давате ход на процеса на следните основания: Изправени сме пред Решение № 24/18.03.2014г., като считаме, че същото не представлява акт от категорията на административните актове, подлежащи на самостоятелно обжалване, тъй като по своето естество представлява решение по целесъобразност и вменена изключителна компетентност във функциите на Директора на РИОСВ. Съгласно АПК на административно обжалване следва да бъдат подлагани крайните актове в процедурите по реда на Правилника за условията и реда за управление и възлагане на дейностите по поддържане, възстановяване и възлагане на туристически дейности. Настоящият акт не представлява такъв краен акт, а е решение взето по целесъобразност и представлява акт от изключителната компетентност на Директора на РИОСВ, като същото не подлежи на самостоятелно обжалване. Контролът, който Административен съд Бургас може да укаже на това решение е заповедта, с която се определят или отхвърлят изпълнителите на съответната процедура, тоест това не е самостоятелен акт. Съгласно чл. 64, вр. чл. 20, ал. 1, т. 2 и т.3 от цитираната наредба, приложението на цитираната наредба е предвидила приложението на специален ред, посочен в Глава 3, Раздел 2 от същия правилник. Съгласно цитираните разпоредби, условията и изискванията за участието в конкурса не могат да бъдат обект на обжалване, същите не съставляват едностранни властнически изявления на административен акт, издадени в кръга на неговата дейност, които да засягат права и законови интереси на трето лице, а  като решение по същество и по целесъобразност са извън контрола на Административен съд и тъй като липсват съществените белези и на практика е налице недопустимост към настоящия момент за търсене на ефективна защита от Административен съд Бургас на този етап от развитието на производството.

         Моля, да не давате ход на делото и съобразявайки се с направеното от нас изявление и предвид специално предвидения ред в горецитирания правилник, моля, да не допускате развитието на производството, като същото бъде прекратено.

 

         Юк. К.: Поддържам становището на колегата.

 

Адв. М.: Да се даде ход на делото. Нямам съображения по отношение становището на представителя  на  административния орган.

 

         Адв. К.: Присъединявам се изцяло към изявлението на процесуалния представител на ответника, като считам, че атакуваното решение не съдържа белезите на индивидуален административен акт по смисъла чл.21 АПК, а се касае за част от процедура, визирана в правилника посочен от ответника, като считам, че единствено крайният акт, с който се приключва описаната процедура представлява индивидуален административен такъв и той следва да бъде подложен на съответното обжалване. Моля да не давате ход и да прекратите производството.

 

         Съдът, като взе предвид становището на страните и трайната съдебна практика, намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Венис Марина” ЕООД  с ЕИК по БУЛСТАТ: 201283884, със седалище и адрес на управление: К.К. Слънчев бряг, кв. „Камелия” 210, ет.2, представлявано от управителя Х.А.А. и „Венис” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 102072864  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Индустриална” № 92, представлявано от Х.А.А. против Решение 24 от 18.03.2014г. на Директора на РИОСВ Бургас за откриване конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” и са одобрени поканата и документацията за участие в конкурса.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Представям Решение № 62/16.09.2014 г. по въз.т.д. №165/2014г. на Апелативен съд Бургас във връзка със спора по договора за дейността, тъй като решението излезе след последното съдебно заседание, решението не е окончателно. Ако съдът разреши, ще представя доказателствата от предходното съдебно заседание – тръжната документация, ведно с квитанцията за платена такса за участие.

Нямам доказателствени искания.

 

 

Юк. К.: Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Б.: Възразяваме против подадените жалби. На първо място жалбите се основават изцяло на възприетата практика, съгласно Закона за обществените поръчки. Ползването на дефинирани съждения, биха ли били препращани към ЗОП, вкл. дефиниране на закона би било допустимо, ако бяхме изправени пред нормите на горецитирания правилник. Точно обратното, обявените конкурси само в един единствен случай допускат прилагането на ЗОП и процедурата по чл.21, ал. 1 от Правилника, касаещи добив на дървесина. Всички останали случаи  не се развиват по закона за обществените поръчки и са неотносими към правния спор.

Моля, да дадете възможност за окомплектоване на административната преписка в съответствие с указанията Ви и представяне на съответните доказателства, включително по отношение на срока, като твърдим, че жалбите са недопустими, а също така са и просрочени.

Моля, да ни дадете  възможност при представянето на съответната административна преписка да изложим писмено възражението си по недопустимостта на производството и по отношение възражението ни за просрочие.

 

Адв. К.: Жалбите намирам за неоснователни. Към момента няма да сочим други доказателства.

 

Заинтересованата страна Т.: Придържам се към становището на адв. К..

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешното съдебно заседание Решение № 62/16.09.2014 г. по въз.т.д. №165/2014г. на Апелативен съд Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА Директора на РИОСВ Бургас да представи в цялост административната преписка, включително заповедта си, с която е назначена  комисия за провеждане на конкурса, протоколът, с който е взето решението, с което е класирано дружеството - участник в туристическата дейност и документацията, с която са участвали жалбоподателите в конкурса, в  7 - дневен срок считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.01.2015 година от 12,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: