ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 696                          дата 29 март 2013 год.              Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 29 март 2013 год., 

в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 766 по описа за 2013  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Х.Щ. *** против Заповед № 633/05.03.2013г. на заместник-кмета на община Бургас, с която е оставено без разглеждане подаденото от жалбоподателя заявление вх. № 94-В-63/02.10.2010г. за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ за бивш земеделски имот, описан в НА № 191, том ІІ, дело № 495/1956г., представляваш 250/2150 кв.м. ид. Части от имот пл. № 9132 по кадастралния план на гр.Бургас от 1957-58г., понастоящем част от УПИ ХІ-616, УПИ Х-665, УПИ Х-659, УПИ VІ в кв.1 и в реализирана улица по действащия регулационен план на ж.к. „Лазур”, гр.Бургас и е прекратено като недопустимо образуваното административно производство.

Съгласно § 19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл.132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр.Бургас. Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр.Бургас. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, девети състав

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 766/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Бургас за разглеждане на жалбата на В.Х.Щ. *** против Заповед № 633/05.03.2013г. на заместник-кмета на община Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                         СЪДИЯ: