О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 721

гр.Бургас, 26.03.2018г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 765 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.135 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „АГРОФОРУМТРАНС“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, ул.“Ален мак“ ***, представлявано от управителя Ж.Х.Н., против Заповед № 42/31.01.2018г. на кмета на Община Средец, с която се изземва имот № 032008 с площ 16.931 дка, находящ се в землището на с. Голямо Буково, собственост на наследниците на П.П.Г., от „АГРОФОРУМТРАНС“ ЕООД, ЕИК *** с управител Ж.Х.Н.  и адрес гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, ул.“Ален мак“ ***, ползващ имота без правно основание.

Настоящият съдебен състав намира, че делото не е подсъдно на Бургаския административен съд по следните съображения:

Според разпоредбата на пар.19 от ПЗР на ЗИД на АПК /ДВ, бр.39 от 2011г./ индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, както и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. Изключение от посочения ред е предвидено в чл.34, ал.4 от ЗСПЗЗ – когато имотите са общинска собственост, каквито процесните не са.

С оглед изложеното и предвид обстоятелството, че оспорената заповед е издадена на основание  чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, настоящият състав приема, че съдебното производство следва да бъде прекратено поради липса на подсъдност, а жалбата изпратена на съответния компетентен съд, а именно Районен съд - Средец.

Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АГРОФОРУМТРАНС“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, ул.“Ален мак“ ***, представлявано от управителя Ж.Х.Н., против Заповед № 42/31.01.2018г. на кмета на Община Средец.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 765 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.   

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд  – Средец.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ: