ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       І-ви административен  състав       

На четвърти юни                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА 

Административно  дело номер 765 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ

И.И.Б. -  редовно уведомен, не се явява;        

И.П.Б. - редовно уведомен, се явява лично;

В.Д.Б. - редовно уведомена, се явява лично;

З.Г.И. - редовно уведомена, не се явява;

Г.Д.И. - редовно уведомен, се явява лично;

С.П.М. - редовно уведомена, не се явява;

М.Д.М. - редовно уведомена, се явява лично;

С.К.М. - редовно уведомен, не се явява;

М.К.П. - отказала да получи призовката – нередовно уведомена – не се явява;

Е.К.П. - отказал да получи призовката - нередовно уведомен - не се явява;

М.К.С. - нередовно уведомена, не се явява;

Н.А.Д. - редовно уведомена, не се явява;

И.Д.Д. - редовно уведомен, не се явява;

А.И.С. - редовно уведомена, не се явява;

Д.С.М. - редовно уведомена, не се явява;

П.Г.Г., редовно уведомена, не се явява;

М.П.Г. - редовно уведомена, се явява лично;

Д.Г.Г. - редовно уведомен, не се явява;

Г.Д.Г. - редовно уведомен, се явява лично;

Д.А.Д. - редовно уведомена, се явява лично;

С.П.Д. - редовно уведомен, не се явява;

М.И.Г. - редовно уведомена, не се явява;

С.Г. - редовно уведомен, не се явява;

М.П.И. - редовно уведомена, не се явява;

В.С.И. - редовно уведомен, не се явява;

Р.В.И.– редовно уведомена, не се явява.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк. Д. –представя пълномощно.

 

         В залата присъства адв. К., който представя доказателство за надлежно упълномощаване от „ДАНИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД за конституирането на което като заинтересована страна в производството, настоява.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

 

         Юк. Д.: Моля, да не давате ход на делото, като оставите същото без разглеждане и го прекратите по следните причини: жалбата и нейното уточнение са подадени от неизвестен кръг лица в разрез с разпоредбата на чл.150, ал.1, т.2 от АПК - липсва персонифициране на жалбоподателите и следователно не може да бъде индивидуализирана едната страна, липсва предмет на делото. Съдът веднъж е дал възможност на неизвестни жалбоподатели да изяснят предмета на делото и да индивидуализират себе си, но поради неспазване указанията на съда и след уточнението от 14.04.2014 г., считам, че жалбоподателите не са отстранили пропуските и моля да прекратите производството, поради липса на основание за разглеждането му.

 

         Съдът, преди произнасяне по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА „ДАНИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, ул. „Мусала” № 28, представлявано от К.К., като заинтересована страна в производството по а.х.д. № 765/2014 година.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на заинтересованата страна да изрази становище по хода на делото:

 

         Адв. К.: Имам възражение срещу конституирането на жалбоподателите в настоящото производство. Освен липсата на индивидуализация считам, че е невъзможно да се индивидуализират жалбоподателите като жители в кв. Сарафово или като съседи. Ако се приеме, че е индивидуализиран списъка на жалбоподателите с подписката, там има лица, които не са съседи по смисъла на чл.131 от ЗУТ и нямат правен интерес от обжалване на административния акт. По делото е приложен списък на заинтересованите страни от общината, който визира собствениците на УПИ - предмет на обжалваната заповед и са упоменати и всички непосредствени съседи. Сравнявайки списъка на призованите от съда лица, със списъка на  непосредствените съседи, прави впечатление, че има дублиране на жалбоподателите под № 3, 22 и 23 /номера от списъка в подписката/. Всички останали жалбоподатели, според мен, нямат процесуална легитимация да бъдат жалбоподатели към иска, тъй като нямат правен интерес от обжалване на настоящата заповед.

         Моля да прекратите производството и от списъка на жалбоподателите  изключите № 3, 22 и 23.

         Присъединявам се към становището на колегата по допустимостта на  жалбата – същата е недопустима. Предмета на жалбата се разминава с предмета на обжалваната заповед. Касае се за административен акт за промяна на устройствен план, който не представлява инвестиционен проект, не визира наличието или липсата на паркоместа в имота. Единственото основание по жалбата касае обжалване на плана на новостроящата се кооперация и може да се тълкува по обжалване на инвестиционния проект.

         Поради това разминаване по предмета на жалбата и заповедта, считам жалбата за недопустима и моля производството да бъде прекратено.

 

         По хода на делото, съдът след като се съобрази с изявлението от процесуалните представители на ответника и на заинтересованата страна, и с представените по делото доказателства и уточнения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на жалбоподателите И.И.Б., И.П.Б., В.Д.Б., З.Г.И., Г.Д.И., С.П.М.,М.Д.М., С.К.М., М.К.П., Е.К.П., М.К.С., Н.А.Д., И.Д.Д., А.И.С., Д.С.М., П.Г.Г., М.П.Г., Д.Г.Г., Г.Д.Г., Д.А.Д., С.П.Д., М.И.Г., С.Г., М.П.И., В.С.И. и Р.В.И..

 

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите И.И.Б., И.П.Б., В.Д.Б., З.Г.И., Г.Д.И., С.П.М.,М.Д.М., С.К.М., М.К.П., Е.К.П., М.К.С., Н.А.Д., И.Д.Д., А.И.С., Д.С.М., П.Г.Г., М.П.Г., Д.Г.Г., Г.Д.Г., Д.А.Д., С.П.Д., М.И.Г., С.Г., М.П.И., В.С.И. и Р.В.И., в 7-дневен срок начиная от днес за присъстващите в залата лица, и от датата на уведомяването за лицата, които не присъстват в залата, да представят доказателство за правото си на собственост върху имотите, за които твърдят, че са съседни на имота, предмет на процедиране с плана, одобрен от заместник-кмета на Община Бургас.

 

         УКАЗВА на същите, че възражението представено по делото в изпълнение на указанията на съда, не е подписано от тях, поради което следва да бъде подписано, както и подписката, приложена по делото, да се завери „вярно с оригинала”.

 

         УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на това указание, жалбата ще бъде оставена без уважение и делото ще бъде прекратено.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: