О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  677

 

26.03.2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                       СЪДИЯ:     ГАЛИНА РАДИКОВА                                                          

като разгледа адм. д. 765/2013 г. по описа  на Административен съд гр. Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Б.К.В. от гр. Поморие против мълчалив отказ на кмета на Община Поморие относно искане, направено с молба № ТСУ-166/24.01.2013г. ,за издаване на удостоверение и скица по реда на чл.13, ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за имот с площ от 5,1 дка, представляващ нива в м.”Биджиклика”, понастоящем „Хонят”, в землището на град Поморие.

Административният съд намира, че делото не му е родово подсъдно, по следните съображения:

Видно от данните по делото, оспореният акт е постановен по повод подадено от жалбоподателя искане за издаване на удостоверение и скица по реда на чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ.

Съгласно § 19, ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39/20.05.2011г.), индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. Цитираната норма сочи родово компетентният съд да се произнесе по оспорването, а именно районният съд. В случая разпоредбата на чл.132, ал.1 от АПК не намира приложение, доколкото тази на § 19, ал.1 от ЗИД на АПК е специална по отношение на нея.

По изложените съображения, съдът намира, че образуваното пред Административен съд Бургас производство следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд гр.Поморие, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, четвърти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Поморие.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                    СЪДИЯ: