ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 768                     30 март 2018 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  тридесети март,  две хиляди и  осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

като разгледа административно дело номер 764  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба на „Агрофорумтранс“ЕООД с ЕИК по Булстат 202478620, със седалище и адрес на управление- с. Граничар, община Средец и адрес за кореспонденция- гр.***, представлявано от Ж.Х.Н. против заповед №39 от 31.01.2018 година на кмета на община Средец, с която, на основание чл.34, ал.1 Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ се изземва имот №33015, с площ от 19.415 дка., находящ се в землището на с.Голяма буково, собственост на наследници на Т.Н.М., отдаден под наем на С.Н.Г., съгласно сключен на 30.07.2015 г. договор, за срок от 5 години с Г.К.М., от „Агрофорумтранс“ЕООД, ползващ имота без правно основание.

          Административен съд Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

         Съобразно нормата на чл.34, ал.1 ЗСПЗЗ, на каквото правно основание е издадена процесната заповед,  по  искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс/чл.34, ал.2 ЗСПЗЗ/. В § 19, ал.

 1 ПЗР ЗИД АПК /ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г./ е предвидено, че индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

         Следователно, заповед като процесната, безспорно индивидуален административен акт, издадена на основание чл.34, ал.1 ЗСПЗЗ, подлежи на обжалване пред районния съд, който в случая е Районен съд Средец.

Предвид изложеното, производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на компетентния за произнасяне районен съд.

В настоящия случай не намира приложение т. 10 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС, която касае жалби срещу заповеди на кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл. 34, ал. 4 ЗСПЗЗ. А предмет на оспорване в настоящото производство е заповед на кмета общината, издадена на основание  чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ, относно имот, възстановен на наследниците на Т.М., който се ползва от други лица без правно основание.

По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 764 по описа на съда за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Средец.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

         

                                                             СЪДИЯ :