ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 13.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На тринадесети юли                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 764 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателката с вх. № 7180/12.07.2017 г., в която е направено искане за отлагане на делото, поради  влошеното й здравословно състояние, което възпрепятства явяването й в съдебно заседание, както и да предприеме мерки за своевременното ангажиране на адвокат, който да я представлява, с оглед защита на интересите й в съда. Към молбата е приложено медицинско направление, издадено от личния лекар.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, нередовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Б.Й., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „АЙ ПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Г.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Г.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Моля да дадете ход на делото, като имате предвид, че не се противопоставяме на аргументите, изложени в молбата на жалбоподателката за неговото отлагане, но предвид, че съгласно определение на съда от закрито заседание имаме задължението да представим преписката по оспорения административен акт и с цел приобщаването на тази преписка към делото, както и даване възможност на страните да се запознаят със съдържанието й, Ви моля да дадете ход на делото, да приемете доказателствата и да го отложите за друга дата.

АДВ. С.: Аз също моля да бъде даден ход на делото, като в случай, че бъде уважено искането на жалбоподателката, то ще моля да й бъде даден срок до следващо съдебно заседание да изчерпи доказателствените си искания, тъй като считам, че така направеното искане е с цел да се забави процеса.

 

         СЪДЪТ намира, че с оглед направеното изявление на процесуалния представител на ответника не са налице пречки за даване ход на делото. Молбата на жалбоподателката не е такова основание, тъй като не съдържа доказателства, че състоянието й не позволява явяването й пред съд съгласно Наредбата за медицинската експертиза, липсват и доказателства, че не може да организира защитата си, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на З.В.П., ЕГН ********** ***, против заповед № 8-Z-1779/02.12.2016г. на кмета на община Созопол, с която, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 7, чл. 110, ал. 1, т. 1 и във вр. с чл. 201 от Закона за устройство на територията, е одобрен подробен устройствен план – изменение в план за регулация и застрояване на УПИ VІ „За парк, спортни площадки, съблекални и сладкарница“ (поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. С.), в кв. *** по плана на гр. С., като се обособяват два нови УПИ**** и УПИ ****.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с писмо вх. № 3083/28.03.2017 писмени доказателства.

 

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Предвид, че става дума за издаден административен акт във връзка с чл. 201 от ЗУТ, моля да приемете за разглеждане и приобщите към делото административната преписка, която представям в днешно съдебно заседание, въз основа на която е издаден оспорения административен акт.

Предвид факта, че няма да сочим други доказателства, имаме искане да задължите останалите участници в производството – страни и заинтересовани лица, да изчерпят доказателствените си искания, с цел процесуална икономия.

 

АДВ. С.: От името на представляваното от мен дружество, оспорвам жалбата като неоснователна. Същата не съдържа доводи по същество, които да дават основание за преценка законосъобразността на обжалвания административен акт. Считаме заповедта за законосъобразна.

По предходно производство по административно дело № ***/**** г. по описа на А.с. – Б. бе обжалвана предходна заповед със същия предмет и беше отменена на процесуално основание, поради което считаме, че с така представената жалба не се навеждат нови доводи и основания.

Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Моля да задължите жалбоподателят да изчерпи всички свои доказателствени искания. Така обжалваната заповед е висяща и е спряно  гражданско дело № ****/**** по описа на ***.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с писмо вх. № 3083/28.03.2017 г. писмени доказателства, както и представената в днешно съдебно заседание административна преписка по издаване на оспорваната заповед.

Следва да даде възможност на жалбоподателя и заинтересованите страни да се запознаят и вземат становище по представените писмени доказателства и  да ангажират доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с писмо вх. № 3083/28.03.2017 г. и представените в днешно съдебно заседание.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя и заинтересованите страни да изразят становища и да изчерпят доказателствените си искания, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

Съдът, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.10.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: