ОПРЕДЕЛЕНИЕ №623

 

07.04.2017г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на седми април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 764 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.В.П., ЕГН ********** ***, против заповед № 8-Z-1779/02.12.2016г. на кмета на община Созопол, с която, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  чл.129, ал.2 от ЗУТ, във вр.с чл. 134, ал.2, т.7, чл.110, ал.1, т.1 и  във вр.с чл.201 от Закона за устройство на територията, е одобрен подробен устройствен план - изменение в план за регулация и застрояване на УПИ  VI “За парк, спортни площадки, съблекални и сладкарница” /поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Созопол/ в кв.144 по плана на гр. Созопол, като се обособяват  два нови УПИ  XXVII и УПИ  XXVIII.

Оспорената заповед е издадена на основание чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ. Разпоредбата предвижда възможност за изменение на ПУП в случаите, когато има предложение на съд по дело за делба на урегулирани поземлени имоти. Съгласно чл.201, ал.3 от ЗУТ, при съдебна делба на такива имоти и при техническа възможност за поделяемостта им главният архитект на общината с мотивирано предписание до страните нарежда внасянето на проект за изменение на действащия план за регулация, като заповедта за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл. 15, ал. 6 ЗУТ. Конкретният случай е точно такъв. От представената административна преписка се установява, че оспорваната заповед е издадена по предложение на съда съгласно Решение № VIII-1312 от 24.10.2012г. по гр. дело № 3002 по описа на Бургаския районен съд за 2012г., с което допуска делба  между “Ай Пи Инвестмънт” ЕООД, Л.Г.П. и З.В.П. на следния недвижим имот: нива с площ 2,135 дка по документ за собственост и 2,173 дка по кадастрална карта, находяща се в гр. Созопол, м. “Мисаря”, ул. “Ропотамо”, представляваща Пи с идентификатор *** по КК на гр. Созопол. Налице е предложение изх. № 2 -26-00-503(1)/09.06.2014г. на главния архитект на Община Созопол за внасяне на предложение за изменение на действащия план, след което е издадена оспорената заповед.

За издаване на заповед за изменение на ПУП - ПР в тази хипотеза не се изисква съгласието на всички съсобственици на имота, а е необходимо наличие на поделяемост, каквато в случая е налице. Поради това законосъобразно е прието, че издадената на посоченото основание заповед, с която е одобрен ПУП - изменение на план регулация и  застрояване на УПИ VI “за парк, спортни площадки, съблекални и сладкарница” /ПИ с идентификатор *** по КК на гр. Созопол / кв.144 по плана на гр. Созопол, като се обособяват два носи УПИ: новообразуван УПИ XXVII /ПИ с идентификатор 67800.504.435 по КК на гр. Созопол, съгласно скица № 15-148769-09.04.2015 г. на СГКК - гр. Бургас/ в кв,144 по плана на гр. Созопол  и  УПИ XXVIII /ПИ с идентификатор 67800.504.435 по КК на гр. Созопол, съгласно скица № 15-148769-09.04.2015 г. на СГКК - гр. Бургас/ в кв,144 по плана на гр. Созопол, с посочени в заповедта параметри, не подлежи на обжалване по общия ред на чл. 215 ЗУТ, тъй като влиза в сила с издаването й. Това следва от разпоредбата на чл. 15, ал. 6 ЗУТ, към която препраща чл.201, ал.3 от ЗУТ . Хипотезата е специална, в която по силата на закона е изключено обжалването на този вид административни актове. В този смисъл е и непротиворечивата съдебна практика на ВАС, обективирана в определние № 2622 от 09.03.2016 г. по адм. д. № 640/2016 г., ІІ отд. на ВАС; определение  № 11663 от 04.11.2015г. по адм. д. № 11997/2015 г., ІІ отд. на ВАС; определение № 10617 от 07.08.2014 г. по адм. д. № 9786/2014 г., ІІ отд. на ВАС  и  др.

От изложеното следва, че жалбата срещу процесната заповед е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане от съда,а делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 159, т.1  от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛи:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.В.П., ЕГН ********** ***, против заповед № 8-Z-1779/02.12.2016г. на кмета на община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 764/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.          

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.                                        

 

СЪДИЯ: