ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети март                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 764 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.П., редовно уведомена,  не се явява. Представлява се от адв. И.К., с пълномощно на лист 214 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „АЙ ПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Р.С., с пълномощно, находящо се на лист 86 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Г.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Г.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. К.: Нямам доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. С.: Нямам доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми. По делото се събраха достатъчно доказателства, от които става ясно, че жалбата е основателна и доказана, поради което моля за решение в тази насока.

Моля да ми бъдат присъдени разноските съгласно списъка на разноските, който съм представила с молба вх.№ 11037/19.10.2017 г., ведно с договор за правна услуга, който е приложен там.

АДВ. С.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение, като потвърдите издадения административен акт. Заповедта на кмета е издадена въз основа на висящо производство за делба между страните във връзка с чл. 201, ал.3 от ЗУТ, в който смисъл е и твърдението в жалбата за липса на съгласие от страна на жалбоподателката. В заповедта е посочено, че основанието за издаването й е по разпореждане на съда за висящо дело.

Моля за присъждане на разноските.

При първоначалното разглеждане и постановяване на решение по адм. дело № 960/2015 г.  по описа на Административен съд Бургас, основанието за отмяна на заповедта е допуснато процесуално нарушение и неправилно отразяване основание на издаване на заповедта, който порок е отстранен. Заповедта като законосъобразна моля да бъде потвърдена.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: