ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети октомври                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 764 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.П., редовно уведомена,  не се явява. Представлява се от адв. И.К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „АЙ ПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Р.С., с пълномощно, находящо се на лист 86 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Г.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Г.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 9563/11.09.2017 г. становище от жалбоподателя по делото чрез пълномощника й адв. К., ведно с приложения – л. 192 – 204, с което изразява мнение, че в производството по делото следва да бъде конституирана като заинтересована страна М., ЕГН **********, с адрес: ***, която е собственик на съседен имот /УПИ ***по плана на гр. Созопол. Същата е била страна /жалбоподател/ по отменена с Решение № 1131/13.06.2016 г., постановено по адм. дело № 960/2015 г. по описа на Административен съд – Бургас, Заповед № 8-Z-444/17.04.2015 г. на кмета на община Созопол, която е идентична със спорната заповед в настоящото производство и е издадена с оглед решението на съда за нейната отмяна. Моли да се изиска от община Созопол да представи решението на Общински експертен съвет, от което е видно каква е разрешената плътност на застрояване за всички поземлени имоти в кв.144 по плана на град Созопол. Поддържа направеното с жалбата доказателствено искане за прилагане на административно дело № 960/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Съдът докладва молба вх.№ 11037/19.10.2017 г., ведно с приложения – л. 212 – л. 214, с която моли поради невъзможност да се яви в съдебното заседание, същото да бъде отложено и гледано в по-късен час в днешния ден – последно за деня. В случай, че молбата бъде уважена, заявява, че поддържа жалбата и становището, което е депозирано на 11.09.2017 г. и направените доказателствени искания. В случай, че бъде даден ход на делото по същество, моли съдът да постанови решение, като уважи жалбата и да отмени обжалваната заповед като незаконосъобразна и да им се присъдят разноските, за което прилага договор за правна защита и списък на разноските.

 

АДВ. К.: Депозирала съм днес молбата с приложените документи по повод това, че участвах в публичен търг, с оглед да не закъснея на делото. Приложила съм тези документи за днешното съдебно заседание, в случай, че приключим производството. Успях да се явя на време.

АДВ. С.: Запознат съм със становището. Във връзка със становището, на първо място считаме, че не са налице основания за конституиране на посоченото в молбата лице, тъй като същата няма качествата на заинтересовано лице в конкретния случай. Основанието за изменение на ПУП-а е постановено със съдебно решение и производството е във връзка с чл. 201, ал.3 от ЗУТ. В тези случаи заповедта за изменение на ПУП-а съгласно чл.15, ал.6 от ЗУТ не подлежи на обжалване, по който въпрос вече има произнасяне в настоящото дело. Що се отнася до останалите доказателствени искания и конкретно прилагането на административно дело 960/2015 г., то по настоящото дело е приложено решението по него и не е необходимо да се прилага цялото дело. Основанието за изменението на ПУП-а в предходната и настоящата заповед са различни. Нямам искания по доказателствата.

АДВ. К.: Поддържам становището, което съм представила. Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. В днешното съдебно заседаниe няма да соча доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото становище с вх.№ 9563/11.09.2017 г., ведно с приложения и молба с вх.№ 11037/19.10.2017 г., ведно с приложен към нея.

СЪДЪТ, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.171, ал.4 от АПК в срок от 14 дни считано от получаване на уведомлението община Созопол да представи списък на заинтересованите страни, както и решението на Общински експертен съвет, от което е видно каква е разрешената плътност на застрояване за всички поземлени имоти в кв.144 по плана на град Созопол.

          Да се изиска като доказателство за прилагане към настоящото дело административно дело № 960/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

          На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателката, че следва да ангажира доказателства за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително да поиска допускането на съдебно-техническа експертиза, като постави въпроси към вещото лице с нарочна молба с препис за другата страна.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2017 г. от 10:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до община Созопол с указанията, дадени в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: