ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.12.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети декември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 764 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.П., редовно уведомена,  не се явява. Представлява се от адв. И.К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „АЙ ПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Р.С., с пълномощно, находящо се на лист 86 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Г.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Г.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА изпратените от Община Созопол постъпили с писмо вх. № 12196/15.11.2017г. материали, а именно: Списък със заинтересовани страни по делото, Препис – извлечение от Протокол № 2/18.02.2015 год. и Становище от арх. P./л.218 – л. 221/.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилото административно дело № 960/2015 год. по описа на АС-Бургас.

АДВ. К.: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да бъдат приети представените от община Созопол, изискани от нас, писмени доказателства.

 

АДВ. С.: Да се приемат доказателствата. Нямам искания за други доказателства.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилите с писмо вх. № 12196/15.11.2017г. документи.

ПРИЕМА постъпилото адм. дело № 960/2015 год. по описа на Административен съд – Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират доказателства, вкл. да поискат допускането на съдебно-техническа експертиза, като поставят въпроси към вещото лице с нарочна молба с препис за другата страна.

УКАЗВА им доказателствената тежест, а именно: че на основание чл. 170, ал.1 от АПК доказателствената тежест е на административния орган да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: