ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 01.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На първи март                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 764 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.П., редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 1938/14.2.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К., ведно с приложен болничен лист, в която е направено искане за отлагане на делото поради заболяване. Видно болничния лист, на адв. И.К. е предписан домашно-амбулаторен режим на лечение за срок от 06.02.2018 год. до 15.03.2018 год. В молбата също така е заявено, че поради преклонната възраст на жалбоподателката, същата не може да организира защитата си.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Б.Й. с пълномощно на лист 85 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „АЙ ПИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Р.С., с пълномощно, находящо се на лист 86 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Г.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Г.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

Становище по молбата и хода на делото:

АДВ.С.: Предоставям на съда.

Адв.Й.: Предоставям на съда.

 

Съдът, с оглед докладваната молба от адв. К. и като съобрази становището на процесуалните представители и с оглед разпоредбите на закона, намира следното:

Съгласно нормата на чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явяват поради препятствие, което страната не може да отстрани. В тези случаи следващото заседание се насрочва не по-късно от 3 месеца. Анализът на цитираната правна норма обосновава извод, че за да бъде приложена нормата и съдът да отложи делото е необходимо наличието на такова препятствие, което страната да не може да отстрани. В случая съдът намира, че са налице основанията на чл. 139, ал. 1 от АПК за отлагане на делото.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018 г. от 11,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че съгласно нормата на чл. 139, ал. 2 от АПК при повторно искане от същата страна, делото може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: