ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 764 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Ж.Ж., редовно и своевременно призован,    не    се явява. За него се явява адв.Г.К.,  надлежно упълномощена, с представено в дн.с.з. пълномощно по делото.

 

         За ОТВЕТНИКА И.И.- мл.експерт ІV-то РУП, ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован,  се явява лично.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.  К.    – Да се даде ход на делото.

Отв.И.- С оглед на обстоятелството,  че 14-дневния срок е изткъл на 06.04.2016 година, считам че  жалбата, подадена  на 07.04.2016 г.  е недопустима.

АДВ.К. Ние твърдим, че моят клиент е получил заповедта на 24.03.2016 година и с оглед на това, че липсва конкретно  отбелязване кога  е връчена моля, да приемете, че същата е връчена на 24.03.2016 година, това е единственото отбелязване в заповедта. В допълнение на депозирана  жалба   правя  допълнително изложение към същата, като  я оспорвам  като нищожна, издадена в противоречие на производствените  правила,  поради което считам и  с оглед на разпоредбата  на чл.149 от АПК,   че сроковете са спазени.

Отв.И.-  Заповедта е връчена лично от мен  срещу подпис на лицето. На първата страница, при задържането  се разписвам  аз и задържаното лице,  той се е разписал. Отзад на гърба, при връчването и освобождаването също се е разписал,

АДВ.К. Твърдим, че е връчена в деня на освобождаването му. Допълваме жалбата, като  пледираме, че е нищожен акт.

Предвид направеното  в дн.с.з. уточнение от процесуалния представител  на жалбоподотеля, че се иска обявяване на нищожност  на оспорената заповед и с оглед  разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК съдът намира  жалбата за допустима, порадо което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК, съдът  извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от Т.Ж.Ж. ***  против Заповед № ****23.03.2016г., издадена от И.С.И. – младши експерт при 04 РУ ОДМВР - гр.Бургас, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето Т.Ж.Ж., ЕГН **********, роден в гр.Бургас, живущ *** в помещение за временно задържане ПЗ ОДМВР - гр.Бургас.

Иска се обяваване нищожността на оспорения административен акт, алтернативно отмяната  като незакосоъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи незоксоброзност на  оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт, както и правните такива.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.Нямам възражения по така представения от Вас доклад. Считам,  че към материалите по делото се съдържат  необходимите  доказателства, като считам, че спора е правен. Няма да представям  доказателства, да се приключи събирането на доказателства,  моля за присъждане на  разноските.

Отв.И. - Нямам възражение по доклада. Представям  доказателства, които моля да приемете. Представям  становище,  докладна записка и плана за провеждане  на специализирана полицейска операция.

АДВ.К.Нямам възражение по така представените доказателства, да се примат  плана и докладната записка.

Съдът намира, че представените  от ответника  писмени доказателства имат отношение към предмета на разглеждане на настоящето дело, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото докладна записка Рег.№ ****/2016 г.  от 21.03.2016 година до Началника  на ***то РУ МВР Бургас, изготвена от името на  мл.РПКП Г.Ч. и  план относно  провеждане на специализирана полицейска операция на територията на ОД на МВР Бургас рег.№****/21.03.2016 година,  утвърден  от **** на ОД на МВР Бургас  комисар В.М..

ПРИЛАГА по делото становище от името на  И.С.И..

АДВ.К. - Нямам доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателства.

Отв.И. -  Нямам доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К. - Моля да уважите така депозираната пред Вас жалба от Т.Ж. срещу атакуваната  заповед за задържане за  срок от 24 часа. Считаме, че  издаденият административен акт на първо място е незаконосъобразен,   а съща така с оглед допуснати съществени  процесуални нарушения  в хода на производството  се явява нищожен такъв.  Моля съда да приеме,  че с оглед наличните по делото доказателства следва да се приеме, че  атакуваната заповед е връчена на Ж. на 24.03.16 година,  което е единственото отбелязване в нея за дата и час. Поради тази причина   е спазен срока за обжалване,  като считаме същата за незаконосъобразна. Подробни аргументи по съществото на настоящия казус ще изложа в писмен вид, в указан от Вас  срок.

Отв.И. - Считам заповедта за задържане за законосъобразна и моля да оставите жалбата  без разглеждане. Моля да постановите  решение, с което  я оставите  без уважение като  неоснователна е недоказана. Правя възражение  за прекомерност на адвокатското  възнаграждение.

Съдът определя 5-дневен  срок  за писмени  бележки от процесуалния  представител на жалбоподателя.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:33 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: