.ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 764 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.В.Т. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ответника директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д.-представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба вх.№ 5936/14.06.2013г. от Р.В.Т., с която моли да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие и изразява становище по същество на спора.

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Р.В.Т. против Решение № 20/18.02.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение жалбата й срещу действията на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас – ИРМ –гр. Сливен, обективирани в уведомително писмо изх. № К–С–73/21.01.2013 г.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. Д.: Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите решението на директора на ТД на НАП Бургас, както и да потвърдите с решението си действията на публичния изпълнител при ТД на НАП Бургас като законосъобразни. Безспорно е установено задължение, като жалбоподателят не спори за размера на същото. Що се касае до възражението за изтекла погасителна давност, същото е неоснователно, тъй като видно от събраните доказателства от възникване на задължението до издаването на акта, не е изтекъл 5-годишния срок, а що се касае до абсолютната погасителна давност от 10 години, тя също не е настъпила към настоящия момент. Наложените обезпечителни мерки, обект в постановлението за налагане на запор на банкови сметки, е от 03.10.2012г. Видно от преписката, в която са приложени документи, установяващи кореспонденцията към банката и от книжата по изпращане и връчване на това постановление до жалбоподателя, се установява, че същите действия са извършени преди изтичане на погасителната давност от пет години, за която претендира жалбоподателят. Подробни съображения са изложени в решението на директора  на ТД на НАП - Бургас. Моля, да ги вземете предвид при постановяване на решението си.

Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по обжалваемия интерес.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: