ОПРЕДЕЛЕНИЕ

778                      дата  02 април 2018г.                град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в закрито заседание на 02 април 2018г.,  в следния състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                         

Секретар: ……………………..

Прокурор: ……………………..

 

разгледа адм. дело № 763 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Агрофорумтранс“ ЕООД, гр.Бургас, *** против Заповед № 40/31.01.2018г. на кмета на Община Средец, с която, на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, е наредено да се изземе от „Агрофорумтранс“ ЕООД поземлен имот № 032005 по КВС на с.Голямо Буково, собственост на наследниците на П.П.Г.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане като подадена пред родово некомпетентен съд.

Съгласно § 19, ал.1 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр.39 от 20.05.2011г.) индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези издадени от министъра на земеделието и храните,  могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК. Процесната заповед е издадена на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, поради което и на основание посочената разпоредба спорът следва да се отнесе за разглеждане пред Районен съд Средец. Единствено заповедите издадени на основание чл.34, ал.4 от ЗСПЗЗ подлежат на разглеждане пред административния съд, тъй като нормата касае изземване на земи от общинския поземлен фонд, поради което и препраща към изземване по реда на чл.65 от ЗОС. В останалите хипотези на изземване по чл.34 от ЗСПЗЗ споровете са подсъдни на съответния районен съд. В този смисъл е възприетото тълкуване, направено от Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС, видно от т.11 на Тълкувателно Постановление № 2/19.05.2015г. по тълк.дело № 2/2014г. по описа на ВКС.  Съобразно това тълкуване са постановени множество съдебни актове по повдигнати спорове са подсъдност между административните и общите съдилище, като напр. Определение № 24 от 29.09.2016 г. на ВКС и ВАС по гр. д. № 20/2016 г., 5-членен с-в, Определение № 85 от 12.10.2012 г. на ВАС по адм. д. № 75/2012 г., 5-членен с-в, Определение № 89 от 27.11.2015 г. на ВАС по адм. д. № 62/2015 г., 5-членен с-в и др.

На основаните  мотиви и чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агрофорумтранс“ ЕООД, гр.Бургас, *** против Заповед № 40/31.01.2018г. на кмета на Община Средец.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 763/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд Средец.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           СЪДИЯ: