ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На първи юни                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 763 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.П., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Първо Районно управление на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

Явява се допуснатият свидетел.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило писмо от началника на Първо РУ на МВР – Бургас, в изпълнение на дадените указания в предходно съдебно заседание, с вх. № 5472/30.05.2017 г., с което уведомява съда, че е направена заверка на представените с административната преписка копия на документи, както и че цялото съдържание на административната преписка е изпратено и няма други документи, които да бъдат представени и добавени към нея.

 

          АДВ. К.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

          ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат доказателствата.

 

          СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЛАГА към делото изпратеното писмо от началника на Първо РУ на МВР гр. Бургас.

 

          АДВ. К.: Да се разпита свидетелят.

          ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се пристъпи към разпит на свидетеля.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за отговорността по чл. 290 от НК.

 

          И.Д.П. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещавам да говоря истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ И.Д.П. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Познавам жалбоподателя, тъй като сме колеги и сме съдружници във фирмата.

          Той е получавал заплахи. През 2015г. беше първият път когато получи заплаха. На няколко пъти му се обаждаха, единият път обаче успял да запише предупреждението, което аз лично съм го слушал и в общи линии гласи, че срещу него ще бъде извършено покушение и заплаха за саморазправа.

          Сигнализирахме полицията. Беше посочено от кой евентуално очаква той някакви такива действия. Доколкото знам, полицията е извършила обиск на въпросното лице, което е имало боеприпаси и допълнително ни притесни, което ни кара да мислим, че заплахата е реална.

          Това, което ние допускаме е, че нашата фирма се занимава с финансиране и изкупуване на земеделска продукция, като едната кооперация , с която работим е в кв. Ветрен. Въпросното лице, от което предполагаме, че е заплахата, ни дължи много пари. Ние сме в многогодишни отношения с председателя на кооперацията и понеже сме присъствали на няколко от събранията на кооперацията и въпросното лице, от което предполагаме, че е била заплахата, е с болни амбиции да стане председател на кооперацията.

          Към настоящия момент този проблем не е разрешен, нещата стоят по старому и през два месеца получава заплахи, анонимни, които няма откъде да идват, тъй като ние нямаме неуредени сметки с други фирми и хора. Предполагаме, че заплахата е от същото място. Това се отразява на него, тъй като приемаме заплахата като истинска и сериозна. Налага се да ходим постоянно заедно, тъй като аз имам разрешение за оръжие и заедно ходим при сключване на сделки, при инкасиране на пари, налага се постоянно да бъдем заедно, като аз поемам охраната за това. Доста трудно е когато се налага да бъдем заедно за една и съща работа, по едно и също време.

 

          АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Във връзка с това, което казахте, притежанието на огнестрелно оръжие от Ваша страна Ви дава сигурност?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз не го приемам така, но евентуално заради тези заплахи, просто съм принуден да го нося. Аз иначе не го нося. В никакъв случай не го приемам като средство за някаква сигурност.

Заплахата е, че ще му сложат бомба, че ще бъде застрелян. Въпросният човек е бивш военен и се предполага, че има оръжие.

На А. му е отнето правото да се защитава.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

          АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:         

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене:

          ДАВА ХОД по същество:

АДВ. К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата. Основанието за започване на производството е заявление с вх. № К-493/13.07.2016 г., като е последвал отказ за издаване на разрешение, който отказ ние сме обжалвали и съдът с решение № 46/2015 г. по административно дело № 1836/2016 г., е отменил този отказ и е върнал преписката на началника на Първо РУ за произнасяне съобразно закона. В мотивите си съдът е посочил две обстоятелства, които не са били дооценени от началника на Първо РУ. Първо, доказаната необходимост от самоотбрана, и на второ място обстоятелството, че А.С.П. е бивш служител на МВР, който е прекратил трудовите правоотношения с министерството, без да е дисциплинарно уволнен. Налице са предпоставките на чл. 78, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗОБВВПИ, бивш служител да има право да носи огнестрелно оръжие. Началникът на Първо РУ по същество е изискал постановлението, което ние сме предоставили на съда от Районна прокуратура - Бургас и отново е постановил отказ, като е пропуснал да се произнесе по едно от заявените от нас обстоятелства и отказани от съда - налице ли е хипотезата на чл. 78, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗОБВВПИ. Аз считам, че в настоящия случай началникът на Първо РУ е следвало да действа при условията на обвързана компетентност, с оглед разпоредбата на чл. 177, ал. 1 и ал. 2 от АПК и в тази връзка след като не е сторил това, аз намирам, че заповедта, която сега обжалваме пред Вас, е нищожна. В тази връзка, много близко е решение № 10816/2015 г. по административно дело № 11160/2014 г. на Върховен административен съд и затова ще Ви помоля да намерите жалбата за основателна.

          ПРОКУРОРЪТ: Уважаемо г-жо Председател, аз също считам, че заповедта е незаконосъобразна. Същата освен в диспозитивната част, в никаква друга част не е облечена с мотиви. Само има прояви на прокурорски преписка, ЗМ, като по същество липсват. Считам, че това е достатъчно основание за отмяна на последния акт, като следва да се върне делото отново по реда чл. 173, ал. 2 в нейната редакция на началника на Първо РПУ, който да се съобрази със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, като по такъв вид произнасяне да му се укаже отговорността по чл. 303 и чл. 304, ал. 1 от АПК.

          СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: