ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 763 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.И., редовно призован, явява се лично и с адв. Б.Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на Районно управление „Полиция” – Камено, редовно призован, явява се лично.

В залата се явява и прокурор Георги Дуков от Окръжна прокуратура – Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящото производство.

 

С оглед така формулираното искане и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБ като страна в настоящото производство.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В.Т.И. против Отказ с рег. № 7779р-2681/29.03.2016 г. от Началник на РУ-Камено, с който е разпоредено да не се подновяват разрешенията за носене, употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие.

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Доказателства не соча, защото няма мотиви в заповедта.

Водим един свидетел при режим на довеждане, който моля да бъде допуснат до разпит. Същият ще удостовери необходимостта от носене на оръжие, къде се намират имотите на жалбоподателя и други относими към предмета на делото обстоятелства.

НАЧАЛНИК Т.: Намирам подадената жалба за неоснователна.

Няма да ангажирам допълнителни доказателства.

Моля да ми се даде възможност да разясня мотивите, за които се твърди, че липсват в заповедта.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

АДВ. Б.: Не възразявам да бъде дадена възможност на ответника да разясни в днешно съдебно заседание мотивите, въз основа на които е постановил оспорения акт.

 

По изложените съображения и по повод формулираните от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното искане за допускане в качеството на свидетел на воденото от жалбоподателя лице, съдът намира искането за процесуално допустимо.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от адвокат Б. свидетел.

С оглед заявеното от ответника искане за даване на разяснения по повод мотивите за постановения административен акт, съдът намира, че такава възможност следва да бъде предоставена, а водения свидетел следва да бъде разпитан след това.

 

Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

 

Съдът ДАВА думата на ответника Т. ***.

 

ОТВЕТНИК Т.: Във връзка с мотивите ми за отказ по повод заявлението подадено от В.И.Т. за подновяване на разрешителното му, същият заявява, че му е необходимо за самоотбрана и самоохрана, както и за извършване на инкасо по повод, че е регистриран като земеделски производител и обработва 30 дка земя. Ако относно охрана на стопанската дейност на И. се приеме, че в действителност е самоохрана, то тя трябва да бъде регистрирана като такава. Такъв е реда по ЗЧОД за суми над 5000 лв., които би трябвало да се придвижват по банков път. В хода на проверката не се установиха данни той да е застрашен и да се наложи защита с огнестрелно оръжие. Осъществяването на дейността по ЗЗОБВВПИ не може да бъде самоцелна, а мотивирана от сериозни и уважителни причини. В противен случай, охранителният режим би се превърнал в регистрационен.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото снема самоличност както следва:

Е.К.К. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обеща да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Б.: Познавам В.И. от 30 години.

Знам какви имоти има и къде работи. Той работи в БДЖ и има земеделски имоти, които ги обработва - 34 декара, които са извън населеното място. Намират се до реката, до корията, в землището на гр. К.

Той има наемни работници, на които плаща. Знам, че имаше късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет. Аз знам за този пистолет от 10 години, но откога го е имал, не мога да кажа.

Началникът на РУ - Камено мисля, че работи там от миналата година. Аз съм ловец и с В.И. сме в една ловна дружинка. Косаджията при РУ - Камено също е член на нашата дружина. В повечето случаи когато сме на лов и сме се събирали на събрание, винаги имат разногласия.

АДВ. Б.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен от съдебната зала.

 

АДВ. Б.: Моля да приемете приложените към жалбата доказателства. Други доказателства няма да соча.

Да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата документи като писмени доказателства по делото.

 

Съдът след извършена служебна справка и независимо от липсата на формулирани доказателствени искания намира, че не следва да приключи събирането на доказателствата. Анализът на приложените по делото писмени доказателства показва, че по делото от страна на административния орган са представени единствено сезиращата съдът жалба и оспореният административен акт. В случая, административният орган не е изпълнил задължението си  по чл. 152, ал. 2 от АПК, съгласно който текст е следвало заедно с жалбата да изпрати и пълната административна преписка по оспорения акт. В случая липсва дори и заявлението, с което ответният административен орган е бил сезиран от страна на жалбоподателя.

С оглед горната констатация, съдът намира за нужно да укаже на ответника, в 7-дневен срок считано от днес, да представи за прилагане по делото на заверено копие от пълната административна преписка, послужила при постановяване на оспорения отказ.

По изложените съображения и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ЗАДЪЛЖАВА ответника - Началник на РУ – Камено, в 7-дневен срок считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на пълната административна преписка, послужила при постановяване на оспорения административен акт.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2016 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: