ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юли                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 763 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.И., редовно призован, явява се лично и с адв. Б.Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на Районно управление „Полиция” – Камено, редовно призован, не се явява.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на съда, дадено в предходно съдебно заседание, с молба вх. № 6325/17.06.2016 г., ответникът – Началник на РУ - Камено е представил за прилагане по делото на заверено копие от пълната административна преписка, послужила за постановяване на оспорения в настоящото производство отказ.

 

АДВ. Б.: Запознал съм се с така представените документи. Не възразявам да бъдат приети като писмени доказателства по делото. Представям Постановление пор. № 2142/2015 г. на Районна прокуратура – Бургас за извършена кражба и не само една, от декарите обработваема земя на моя доверител. С въпросното постановление, образуваното досъдебно производство е спряно срещу неизвестен извършител.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се приемат представените писмен доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника с нарочна писмена молба от 17.06.2016 г. и от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Моля да отмените отказа на началника на РУ-Камено като неоснователен, без посочване на някакви мотиви, за да може моя подзащитен да си вземе късоцевно оръжие за охрана на себе си и за бизнеса. Искам да подчертая, че неговите земеделски земи се намират извън гр. Камено и в част от гората. Има извършени множество кражби в негови имоти от роми. Имал е пререкания с тях многократно. От много години той получава разрешение за ползване на късоцевно оръжие. Няма промени в статута на моя подзащитен. Освен това хора, които почти не им е необходимо получат разрешение, а моя подзащитен сочи, че е отговорен човек, председател е на спортен клуб, участват в състезания, земеделски производител е, има разрешение за лов и подборен обстрел от много години, няма нито едно нарушение, нито е осъждан, за да има причина за изменение на статута за носене на късоцевно оръжие. Основата на този отказ е различията му в контакта и разговорите със сержанта от служба КОС. Години наред той е подавал молба с мотиви защо му е необходимо оръжие. Тези мотиви не са променени от години и няма пречка да му бъде издадено разрешение за носене на късоцевно оръжие.

Моля да отмените отказа.

ПРОКУРОРЪТ: Считам за основателна жалбата и моля да отмените постановения административен акт.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: