ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 763 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ П.Н.Д., редовно призован, представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно и от адв. Г. и адв. К., с представени от днес пълномощни.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на Затвора гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

            По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на процесуалните представители на вносителя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 4955/20.05.2013 г. е получена изисканата от Началник на Затвора гр. Бургас писмена справка ведно с длъжностна характеристика за длъжността „Директор на медицински център” в затвора.

 

         АДВ. М.: Нямам възражение да се приемат представените писмени доказателства. Аз нямам доказателствени искания. Във връзка с определение, което четохте в предходно съдебно заседание да се снабдим с удостоверение за акредитацията на УМБАЛСМ имаме писмена документация, че там няма условия да бъде приведен нашия клиент за лечение и с оглед на това счетохме, че ни е необходимо да изясняваме тези факти и обстоятелства, за които разполагаме с документи посредством удостоверението.

         АДВ. Г.: Не възразявам относно представените доказателства от началника на ОЗ гр. Бургас. 

Тъй като в предходно съдебно заседание  установихме, че е поискан да бъде призован като свидетел д-р В.  правим оттегляне на искането за разпит на този свидетел. Тъй като сега встъпвам в настоящото производство да считам, че производството е по чл. 256 АПК във връзка с чл. 250, ал. 2 от ЗИНЗС.

         Същевременно представяме в днешно съдебно заседание доказателства, а именно: декларация за информирано съгласие от 31.05.2013 г. на клиента ми П.Д., декларация за информирано съгласие от 25.06.2013 г., писмо до г-н Д. от адв. М.Е. с данни относно подадени жалби пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, консултация от д-р Цонев от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 18.05.2013 г., писмо до адв. П. М. от Изпълнителен директор на „Медицински одит” с изх. № М005-232-224-00, писмо до адв. П. М. от Изпълнителен директор на „Медицински одит” с изх. № М005-232-1/06.06.2013 г., като други доказателства искания аз лично нямам.

         АДВ. К.: Аз също съм съгласен да бъдат приети като доказателства изчетените в доклада на съда документи от началника на Затвора гр. Бургас във връзка с определението, което съдът е постановил в предходно съдебно заседание.

Що се отнася по отношение на поискания свидетел д-р И. В. наистина Уважаемия съд не се е произнесъл, но аз предоставям на съда за преценка дали наистина да бъде призован или с оглед на представените в днешно съдебно заседание документи ще бъде достатъчно да бъде заличено това искане за разпита му като свидетел по делото.

Представям и моля, съдът да приеме протокол от проведено съдебно заседание на 11.04.2013 г. в Окръжен съд - Бургас - наказателна колегия. На стр. 2 от протокола е записано, че се разпорежда на началника на Затвора гр. Бургас да приеме конкретни действия по лечението на нашия клиент.

         С оглед направеното искане за изменение на направения иск, който така или иначе е коригиран след разпореждането на съда относно корекция на състава, по който следва да бъде гледана молбата по чл. 250 от ЗИНЗС, то да бъде пренасочено за разглеждане по реда на чл. 256 от АПК. В подкрепа на искането, моля да приемете Медицинско предложение на медицинския орган от ОЗ гр. Бургас с изх. № 2191/20.05.2013 г., в което предложение до началника на Затвора гр. Бургас се прави предложение за незабавни медицински действия с цел прекратяване на процесите на увреждане. В тази насока е и Медицинско предложение от д-р И. В. с изх. № 2220/21.05.2013 г., което представям и моля да бъде прието. Тези доказателства представям затова, защото всички представени документи (двете медицински предложения) съдържат думичката „незабавно”. Тази думичка „незабавно” ни насочва към чл. 250, ал. 2 от ЗИНЗС. Ние искаме да докажем неоснователните действия на началника на Затвора гр. Бургас. Други доказателства няма да сочим.

 

         Съдът с оглед формулираните от процесуалните представители на жалбоподателя доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от ответника - Началник на Затвора гр. Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА и ПРИЧИСЛЯВА към доказателствения материал представените от процесуалните представители на жалбоподателя – адв. Г. и адв. К. документи в днешно съдебно заседание.

         С оглед формулираното от адв. Г. изрично изявление за оттегляне на доказателственото искане за разпит в качеството на свидетел на медицинското лице при Затвора гр. Бургас и като взе предвид информацията получена от директора на затвора гр. Бургас, че д-р В. не изпълнява към настоящия момент длъжността „Директор на медицински център”, съдът счита, че не следва да призове и разпита в качеството на свидетел д-р И. В., с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА искането за разпит в качеството на свидетел на д-р И. В..

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Г-н Председател, ние сме изправени пред една хипотеза за прилагане на текст, който е указан в закона и действие на длъжностни лица, в случая на Административен ръководител на Затвора гр. Бургас. Тука се касае за едно бездействие от страна на  началника на ОЗ гр. Бургас затова, защото от представените доказателства е видно, че е налице процедура, а тя е свързана с чл. 250, ал. 2 от ЗИНЗС. Ал. 2 казва, че не е необходима намеса нито на съд или прокуратура при хипотезата, че при наличие на доказателства за незабавно действие от страна на административния орган той трябва да направи предложение на базата на предложението на медицинския орган и това предложение трябва да бъде до горния началник, в случая до Директор на ГД „ИН”. Независимо, че е започната от медицинския орган и той казва, че е необходимо незабавно лечение, само на тази база не да се търси съгласие на прокуратура, гл. директор издава заповед за настаняване за лечение, а уведомява прокуратурата или съда ако е във фазата на съдебното производство. Това е цялата история. Моля да постановите решение на базата на събраните доказателства, с което да заставите началника на Затвора гр. Бургас в определен от Вас срок да изпълни задълженията си по смисъла на чл. 250, ал. 2 от ЗИНЗС, с което да бъде прекратено неоснователното бездействие. Моля да ни бъдат присъдени всички разноски, които са направени е така, както са описани представените бланки на договори за правна защита и съдействие.

         АДВ. Г.: Допълнителни доводи и мотиви ще изложим в писмена защита, в определен от Вас срок.

         АДВ. М.: Няма да представям писмена защита. Подкрепям колегите. 

По едно производство по смисъла на чл. 65 от НПК в утрешния ден стават общо 21 съдебно заседания, в които се коментира и въпроса за здравословното състояние на Д.. Това, което е ноторно известно е представена по делото и приета тройна съдебно-медицинска експертиза от 31.01.2013 г. До настоящия момент Д. е с мярка „Задържане под стража” и не му е провеждано никакво лечение от 31.01.2013 г. до настоящия момент. Има доказателства, че не може да бъде лекуван в акредитираната болница – УМБАЛСМ, нито в Медицински център към Затвора гр. Бургас, тъй като и в днешния ден Д. е в затвора, дори и медикаментозно лечение не му е провеждано считам, че има изначално бездействие от началника на Затвора и директора на Медицински център при Затвора гр. Бургас, както и бездействия от затворническата администрация, които не са съобразени със законодателството - чл. 250, ал. 2 от ЗИНЗС. Независимо от направените искания от защитата и съдебните актове на съда и прокуратурата считам, че затворническата администрация е длъжна да спазва ЗИНЗС така, както е определен от законодателя.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалните представители на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: