ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 763 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ВНОСИТЕЛЯТ П.Н.Д., редовно призован, представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Затвора гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

            По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на процесуалния представител на вносителя и поради липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от П.Н.Д. чрез адв. П. М., като след указания от съда е извършено уточнение на първоначално депозираната жалба, като петитума на същата е ограничен в оспорване по реда на чл. 256 и следващите от АПК на бездействията на затворническата администрация, в т.ч. на началника на Затвора гр. Бургас и директора на Медицински център при същия затвор по повод искане на жалбоподателя да бъде изведен и лекуван в лечебно заведение извън лечебните заведения в системата на местата за лишаване от свобода.

 

         АДВ. М.: Тъй като настъпиха нови обстоятелства за влошеното здраве отново сме се обърнали към Окръжен затвор гр. Бургас по същата молба по повод на това, че Д. може да извърши лечението си само в специализирано медицинско заведение. Представям също така и моля да приемете сигнал адресиран до различни институции, в т.ч. Министерство на здравеопазването, Инспекторат на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, Агенция „Медицински одит” към Министерство на здравеопазването, както и обществен съвет по правата на пациента към Министерство на здравеопазването.

         Поддържам направеното искане да бъде разпитан свидетеля Й.Т.Й., с ЕГН ********** понастоящем в ОЗ - Бургас относно установяване обстоятелствата, касаещи непровеждане на никакво лечение в затвора на П.Д..

         Други доказателствени искания: ако не приемете да се ползваме от ноторно известни факти за липса на акредитация на болницата за активно лечение към Затвора гр. София, то моля да се снабдим със съдебно удостоверение по силата на което да изискаме официално, че за болницата за активно лечение към Затвора гр. София липсва каквато и да е акредитация. Това искане го правя, тъй като бе отправено предложение към П.Н.Д. същия да бъде приведен за лечение в тази болница. Естествено отказахме, тъй като същата не разполага с никакви условия за лечение на констатираното заболяване. В тази връзка има и отговор от болницата от Затвора гр. София, че същата разполага с ограничена апаратура за физиотерапия, а оперативно лечение също не може да се осъществи в тази болница. Не съм се запознала с пълната административна преписка изпратена от Затвора гр. Бургас, но не желая да ми бъде предоставен срок за запознаване. Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства.

         Моля да бъде призован като свидетел и д-р В. при ОЗ – Бургас. Моля също така да бъде изискана длъжностната характеристика на директора на Медицински център към Затвора гр. Бургас, като към настоящия момент д-р В. е спечелил конкурса, който е обявен и същия е временно изпълняващ длъжността. В тази връзка бе проведена среща в Министерство на здравеопазването с д-р К., като същата обяви, че независимо, че е временно изпълняващ длъжността този доктор има всички функции и приоритети да изготвя предложения, по силата на които лицата лишени от свобода да бъдат изпращани след като за лишените от свобода в ОЗ - Бургас не може да бъде проведено лечението. Нямам други доказателствени искания на този етап.

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

         Във връзка с формулираното искане за предоставяне на удостоверение, по силата на което жалбоподателят чрез процесуалния си представител да се снабди с друго такова относно акредитацията на МБАЛ в местата за лишаване от свобода гр. София, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДА СЕ ИЗДАДЕ поисканото от жалбоподателя съдебно удостоверение.

         По отношение на формулираното искане за призоваване и разпит в качеството на свидетел на лицето Й.Т.Й. с оглед обстоятелствата и фактите, които следва да бъдат установени със свидетелските показания на този свидетел, съдът счита, че разпита на това лице по отношение на тези обстоятелства е недопустим по следните съображения :

         Разяснението дадено в съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя се установи, че въпросния свидетел следва да даде показания относно здравословното състояние и евентуално проведеното лечение на жалбоподателя в условията на Затвора – Бургас.

         По отношение на тези факти и обстоятелства от доказателствата по делото се установява, че относно здравословното състояние на жалбоподателя са извършени вече медицински експертизи, а начина на провежданото медицинско лечение следва да бъде доказано и се доказва от представените по делото писмени доказателства. В този смисъл и предвид факта, че исканите факти и обстоятелства се доказват от представените по делото писмени доказателства, съдът намира, че показанията на този свидетел по същите факти и обстоятелства е недопустимо.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел на лицето Й.Т.Й..

 

         По повод искането за изискване на длъжностна характеристика на д-р В. изпълняващ длъжността Директор на Медицински център при Затвора гр. Бургас, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване, в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на заверен препис от длъжностната характеристика за длъжността Директор на Медицински център при Затвора гр. Бургас, както и информация кое е лицето, което към настоящия момент изпълнява тази длъжност.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

        

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и насрочва съдебно заседание за 09.07.2013 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: