ОПРЕДЕЛЕНИЕ №722

 

 26.03.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 762 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба от „Митро груп“ ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: с. Самуилово, съдебен адрес:*** против НАП, Централно управление, представлявано от Д.Т.В. – Началник на Сектор „Оперативни дейности“, издал незаконосъобразното наказателно постановление, изменено с влязло в сила решение по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 450 лева, представляваща претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплащане на адвокатско възнаграждение. Към молбата са приложени копия на документи, сред които и копие на съдебното решение по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, без отбелязване на влизането му в сила.

След служебно изискване и запознаване с влязлото в сила на 21.02.2018 год. съдебното решение по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, съдът намира за установени следното:

С решение № 135/29.01.2018 г., постановено по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, е ИЗМЕНЕНО Наказателно постановление № 264749-F287435 от 18.04.2017г., издадено от Д.Т.В. - началник сектор „Оперативни дейности” Бургас, дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. с чл. 118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „Митро груп“ ООД, ЕИК:*** е наложена „имуществена санкция” в размер на 3000 лева. С Решението на РС-Бургас е намален размера на наложената имуществена санкция от 3000 лева на 500,00 /петстотин/ лева.

В съдебното производство по обжалване на наказателното постановление ищецът твърди, че е използвал адвокатска защита, въз основа на сключен на 13.11.2017 г. договор за правна услуга (копие от който е приложен към исковата молба), за което е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 450 лева.

Разпоредбата на чл. 1 от ЗОДОВ изисква претърпените вреди да са пряко следствие от действието на незаконосъобразен административен акт. Предварителната отмяна на акта по съответния ред е въведена с нормата на чл. 204, ал. 1 от АПК като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на иска, а ал. 2 допуска обективно съединяване на оспорването с иск за присъждане на обезщетение. В конкретния случай с исковата молба не са въведени твърдения за предварително отменен административен акт, няма и доказателства в този смисъл. Напротив, видно от изложеното в обстоятелствената част на исковата молба и от изисканото и приложеното служебно-заверено копие на Решение по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас, с отбелязване на влизането му в сила, наказателното постановление не е отменено, а е изменено, като е намален размерът на наложената имуществена санкция.

Ето защо, поради отсъствие на една от кумулативно предвидените процесуални предпоставки, предявеният иск се явява недопустим и производството следва да се прекрати, а исковата молба да се върне, съобразно нормата на чл.130 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

Отделно от гореизложеното следва да се посочи и факта, че иска е предявен срещу ненадлежен ответник - Д.Т.В. – Началник на Сектор „Оперативни дейности“, издал наказателното постановление, което е самостоятелно основание за прекратяване на производството.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска, предявен от „Митро груп“ ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: с. Самуилово, съдебен адрес:*** срещу НАП, Централно управление, представлявано от Д.Т.В. – Началник на Сектор „Оперативни дейности“, издал незаконосъобразното наказателно постановление, изменено с влязло в сила решение по НАХД № 6090/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 450 лева, представляваща претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплащане на адвокатско възнаграждение.

ВРЪЩА исковата молба на „Митро груп“ ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: с. Самуилово, съдебен адрес:***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 762/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                 СЪДИЯ: