ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.06.                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

    ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно  дело  номер 762 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

Подалият протест Окръжна прокуратура - Бургас, редовно призован, представлява се от прокурор Тиха Стоянова.

ОТВЕТНИКЪТ - Общински съвет - Айтос, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено от днес пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изразеното становище и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Айтос, изменена и допълнена с Решение № 785/24.06.2015 г., в частта й регламентираща такси за издаване на разрешение за разкопаване на улични тротоари и настилки, регламентирана в чл. 38, т. 27.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура – Бургас. Няма да соча допълнителни доказателства. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

АДВ. К.: Оспорвам протеста.

Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис. Наредбата е многократно изменяна, поради което аз Ви представям последния актуален вариант на Наредбата.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете три решения на Общински съвет – Айтос, касаещи приемането на Наредбата като първоначален нормативен акт и последващи изменения свързани с този конкретен текст. Направила съм опис на доказателствата.

Представям също така и становище на кмета на общината във връзка с протеста, което е отправено до Общински съвет - Айтос, което моля да приемете като писмено доказателство.

Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

    О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените документи с административната преписка, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от адв. К. като писмени доказтелства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура – Бургас. Същият е подробно мотивиран и моля да го уважите. Няма да соча допълнителни мотиви.

         АДВ. К.: Уважаеми административни съдии, моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен.

         Видно от съдържанието на оспорените текстове, както и от становището на кмета на общината, макар и същите да са наименувани разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки, по своето същество представляват гаранционен депозит за извършване на възстановителни дейности от лицата, които извършват разкопаването на улични настилки. Това обстоятелство се установява от факта, че е създаден през 2004 г. текст в чл. 38, т. 27.5, който гласи, че се освобождават от таксите по чл. 27 т.1,2,3,4 инфраструктурните дружества за възстановяване на улични и тротоарни настилки, ако сами изпълняват (финансират възстановяването). Редът за освобождаване и контрола по изпълнението се определя от кмета.

         Необходимостта от този гаранционен депозит се обуславя от факта, че на практика независимо, че ЗУТ задължава инвеститорът да възстанови уличните и тротоарни настилки, това често не се случва. Това е гаранция за изпълнението на това задължение и това е застъпено в становището на кмета на общината, представено до моя доверител. В това становище са изложени и подробни аргументи относно незаконосъобразността на протеста, които моля да приемете  като писмено становище от доверителя ми.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: