ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 762 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ц.Н.Г., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Териториално поделение на НОИ- гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед изявлението на страните и като намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Ц.Н.Г. срещу решение изх.№94ц 620-2/18.03.2014година на директора на Териториално поделение на НОИ-Бургас по пенсионна преписка № 54112110595.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата, ведно с представените към доказателства. Няма да соча нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам така депозираната жалба. Представили сме административната преписка по обжалваното решение. Нямам доказателствени искания.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както  и  изпратената административна преписка от ответника по жалбата.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите  така предявения жалбата на основанията посочени в жалбата като отмените решението на директора на РУСО като незаконосъобразно. Основанията за това са няколко, първо не е съобразено с КСО, а се основава на подзаконов нормативен акт, какъвто е  §4б от ПЗР на НПОС, приет с ПМС №33/21.02.2012 година. Този текст на Наредбата за пенсии е приет също така три месеца след като доверителката ми Ц.Г. придобива право на пенсия. Към тази дата на нея не и достигат 35 месеца до навършване на изискуемата възраст по чл.68 от КСО. В сила до 01.01.2012година за тези 35месеца на доверителката ми е следвало да се удържат по 7% от пенсията, а не както е отбелязано в разпорежданията по 10,08%. Обжалваното от нас решение е незаконосъобразно и моля да бъде върната преписката на РУСО-Бургас като бъде осъдена да издаде разпореждане съобразено със закона, а не с Наредбата за пенсията.

 В този смисъл моля да бъдат присъдени разноски на доверителката ми, които са само адвокатски. Представям молба по чл.80  от ГПК за разноските.

ЮРИКСОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение по същество, с което оставите без уважение жалбата и потвърдите обжалваното решение на директор на ТП на НОИ-Бургас, по подробни съображения изложени в решението.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в минималния размер.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.31 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: