О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

981

 

гр.Бургас, 08.05.2013г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осми май, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                                        СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 762 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на група граждани от община Средец, с адрес за кореспонденция с.Дебелт, общ.Средец, Кметството против решение Общински съвет – Средец за приемане на бюджета на общината за 2013г.

В з.з. на 27.03.2013г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателите да изправят нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания е връчено на И.А.А., чието име е първо под жалбата, на 03.04.2013г., на съдебният адрес посочен в жалбата– с.Дебелт, общ.Средец, Кметството. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 10.04.2013г. – сряда, който е бил присъствен, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

         Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №762/2013г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.150, ал.1, т.2 и чл.151, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на група граждани от община Средец, с адрес за кореспонденция с.Дебелт, общ.Средец, Кметството против решение Общински съвет – Средец за приемане на бюджета на общината за 2013г., като нередовна.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №762/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: