ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер          615                    Дата 02 април 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти   състав,

в закрито заседание на 02 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

                                           

 разгледа адм. дело 762 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с искане от А.А. *** за защита против неоснователни действия, извършвани от служител в Сектор “Миграция” при ОД на МВР – Бургас, предявено по реда на чл.250 и сл. от АПК.

            Видно от обстоятелствената част на искането, обжалват се неоснователни фактически действия на длъжностно лице в сектор „Миграция” при ОД на МВР – Бургас, изразяващи се в неприемане за разглеждане на подадено от жалбоподателката заявление – Приложение №3 към чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в РБългария по отношение на съпруга и А.Г., гражданин на Република Армения. Иска се постановяване на разпореждане, с което да се нареди на сектор ”Миграция” при ОД на МВР – Бургас да прекрати горепосочените неоснователни действия, като приеме за разглеждане и решаване на подаденото от жалбоподателя заявление - Приложение №3 към чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ.

            Искането е процесуално недопустимо за разглеждане, поради следните мотиви:

            При разглеждането на искането, с което е сезиран, съдът е обвързан от фактическите основания, сочени от жалбоподателя и въз основа на тях определя приложимия процесуален ред за разглеждането му, както и приложимия материален закон.

            Установява се, че на 28.03.2012г. в сектор „Миграция” при ОД на МВР – Бургас, на основание чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ, от А.А., е подадено заявление, с изискуемите приложения и държавна такса към него, за предоставяне право на продължително пребиваване на нейния съпруга Г.А., гражданин на Република Армения. Към същото е приложена и молба-допълнение, с излагане на фактическите и правни обстоятелства обусловили подаване на заявлението от страна на А.А.. Със заявлението за събиране на семейство и приложената към него молба-допълнение, се иска от административния орган да бъде разрешено на съпруга и Г.А. право на продължително пребиваване в Република България, на основание чл.24, ал.1 ,т.5 от ЗЧРБ.

След извършване проверка по редовността на подаденото заявление, включително и на писмените доказателства към него, длъжностно лице от сектор „Миграция” при ОД на МВР – Бургас е отказало за регистрира същото по надлежния ред. Като причина за неприемане на заявлението е посочено, че подаденият от А.А. образец не е изискуемия образец – заявление, който следва да бъде подаден. На жалбоподателката е предоставен актуалния образец на заявление за събиране на семейство, посочено и поименно  кои писмени доказателства следва да приложи към него, като на същата е указано след попълването му да го представи отново на административния орган и цялата преписка е върната за ново подаване.

Така изложените от жалбоподателя фактически обстоятелства не обосновават извод за разглеждане на подаденото пред съда искане по реда на чл.250 и сл. от АПК, в какъвто смисъл е заявено в титулната част на искането и формулирания петитум.

Съгласно разпоредбата на чл.250 от АПК, всеки,който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е предвидено за защита срещу всякакви фактически действия, които не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона- тоест това е ред за защита от неоснователни действия от името на администрацията, които не се извършват в изпълнение на индивидуален или общ административен акт и не произтичат пряко от закона. Тълкуването на разпоредбата, както и предвиденото незабавно производство по отправено искане по този ред, налагат извода, че безспорно следва да се установи извършването първо на някакви фактически действия, след което, ако такива са предприети от органа, да се прецени доколко те се извършват въз основа на влязъл в сила административен акт или закона, вследствие на което да се разпореди или не тяхното преустановяване.

Анализът на фактите по делото сочат на недопустимост на искането, поради липса на предпоставка, визирана в разпоредбата на чл.250 от АПК, тъй като действията на административния орган касаещи неприемане и връщане на подаденото от жалбоподателя заявление не са такива по смисъла на чл.250, ал.1 от АПК.

Съгласно чл.24, ал.1 от ЗЧРБ, разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и съгласно т.5 имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец. Съгласно ал.3 на същата разпоредба заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в срок до 14 дни от датата на подаването му, като редът за издаване на разрешението се определя с правилника за прилагане на закона. Разпоредбата на чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ от своя страна регламентира, че за получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 и 13, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4 и чл. 33к, ал. 3 ЗЧРБ с цел събиране на семейството чужденецът с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България подава в дирекция "Миграция" - МВР, СДВР или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага нужните документи.

След анализа на цитираните разпоредби, описаните в искането действия, чието преустановяване се цели от жалбоподателя, съдът намира за осъществени в рамките на производство по администриране на заявлението, тъй като преди да разгледа искането по същество и да се произнесе с крайния акт (разрешение за продължително пребиваване) административния орган е длъжен да проследи за редовността на документацията. За да може лицето да упражни претендираните права, необходима предпоставка е именно подаване на заявление в нормативно предвидения образец.

Предвид изложеното съдът намира, че от страна на административния орган не се извършват неоснователни фактически действия, чието преустановяване да бъде разпоредено,  тъй като  предоставянето за попълване  на актуалния образец-заявление за събиране на семейство, както и посочването на съответните доказателства, с които да е придружено, както и подаването му след отстраняване на посочените нередовности, по своя характер не представляват фактически действия по смисъла на чл.250 от АПК, защитата против която да се реализира по този процесуален ред. 

С оглед горните мотиви, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане искането А.А. с ЕГН ********** *** за прекратяване по реда на чл.250 и сл. от АПК на действия на длъжностно лице в Сектор „Миграция” при ОД на МВР – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 762/2012 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: