ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети април                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 761 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.С.С., редовно и своевременно призован, се явява лично, без процесуален представител.

 

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧИЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ ПРИ ОД МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява лично Е.У..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.: Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Моля да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Т.С.С., ЕГН **********, на длъжност младши инспектор в група „ОП“ към РУ Сунгурларе при Областна дирекция на МВР-Бургас, адрес: гр.**, ул.“***“ №*, срещу Заповед № 454з-72/15.03.2018 година за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител в  РУ Сунгурларе при Областна дирекция на МВР Бургас

Съдът указва на страните доказателствената тежест по делото, както следва: В тежест на административния орган е да докаже наличието на изискуемите от закона фактически и правни основания за издаване на оспорения административен акт. В  тежест на жалбоподателя е в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелсва да докаже наличието на същите в случай, ако черпи права от тях.

Съдът докладва  постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че с входящ № 4582/20.04.2018 година от Началник сектор  „Човешки ресурси“ към ОД на МВР Бургас са постъпили заверени копия на следните документи: Заповед рег.№ 251з-2949/22.08.2017 г., Акт за встъпване от 28.08.2017 година и кадрова справка рег.№ 251р-12748/20.04.2018 година.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.: Поддържам жалбата. Писмените доказателства да се приемат.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Оспорвам жалбата. Поддръжам издадената заповед. Да се приеме преписката. Да се приемат доказателствата.Представям и допълнително изискани от съдебния състав писмени доказателства - копие на Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 година за патрулно-постовата дейност. По отношение на камерите- записите се пазят 21 дена. В паметта на компютъра, в самото РУ се пазят 21 дена. Това е отделна система с  осем камери, като паметта  се изчерпва за 21 дена. Тъй като от датата на инцидента са минали повече от 21 дни, то записът е бил изтрит.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.: Да се приемат доказателствата.

По така представените  допълнителен отговор по повод изискан видео-запис от цитираните камери, заснели  напускането на жалбоподателя и изсканата Инструкция №8121з–929/02.12.2014 годи за патрулно-постова дейност, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмо изх.№ Ури 454р-3970/24.04.2018 година и  Инструкция №8121з–929/02.12.2014 годи за патрулно-постова дейност.

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА   по делото така представените с входящ № 4582/20.04.2018 година от Началник сектор  „Човешки ресурси“ към ОД на МВР Бургас заверени копия на Заповед рег.№ 251з-2949/22.08.2017 г., Акт за встъпване от 28.08.2017 година и кадрова справка рег.№ 251р-12748/20.04.2018 година.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.: Аз съм упоменал откъде идва заблуждението и твърдя, че не съм си тръгнал в това време. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Аз се основавам на новия дежурен, който идва на работа и мл.автоконтрольор. Аз се основавам на техните докладни записки. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.: Моля да ми бъде отменено изцяло наложеното дисциплинарно наказание и заповедта на началника.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Моля да бъде отхвърлена жалбата и потвърдена заповедта.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: