О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№762                             27.04.2016 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на двадесет и седми април                                               две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 761 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба, подадена от „Черно море“ЕООД, ЕИК-102221429, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, ***, против заповед № РД-19-322/23.02.2016г. на зам.началника на ДНСК. Със заповедта, на основание чл.4 ал.1 и чл.5 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България, е назначена Държавна приемателна комисия (ДПК) за строеж: „Промяна на организация на движение на бензиностанция в ПИ 57491.1.291 в землището на гр.Поморие, на път ІІІ-906 Каблешково-Бургас при км 61+691 ляво, общ.Поморие, обл.Бургас“.

Жалбата е недопустима поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

Оспорената заповед по никакъв начин не засяга права или законни интереси на дружеството-жалбоподател. С нея се структурира орган, чийто действия са част от производството по издаване на индивидуален административен акт – разрешение, респ. отказ, за ползване на строеж. Заповедта за назначаване на ДПК не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, а вътрешен административнопроизводствен акт, който не засяга законни права и интереси за лицата от състава на комисията, които да подлежат на защита по реда на съдебно административното производство. „Черно море“ЕООД в качеството му на собственик на съседен имот на строежа е включен в състава на комисията, с което законните му права и интереси са зачетени. Като член на ДПК в производството по издаване разрешение за ползване на строежа би имал възможност да направи всички свои забележки и възражения по законосъобразността на извършените строителни работи.

Обстоятелството, че дружеството-жалбоподател не е било уведомявано за започналата процедура по строежа и не е могло да обжалва издадените преди настоящата заповед административни актове, не променят направените изводи. Липсата на уведомяване за предходни административни актове ще има за правна последица неизтичането на сроковете за обжалването им и възможност те да бъдат обжалвани при наличието на другите законови предпоставки. Това обаче не може да създаде правна възможност за жалбоподателя от обжалването на настоящата заповед, тъй като същата не подлежи на съдебен контрол. На такъв ще подлежи крайният административен акт по разрешението, респ. отказа, за ползване на строежа.

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.1 и чл.160 ал.1 АПК, съдът, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Черно море“ЕООД, ЕИК-102221429, против заповед № РД-19-322/23.02.2016г. на зам.началника на ДНСК, с която е назначена държавна приемателна комисия за строеж: „Промяна на организация на движение на бензиностанция в ПИ 57491.1.291 в землището на гр.Поморие, на път ІІІ-906 Каблешково-Бургас при км 61+691 ляво, общ.Поморие, обл.Бургас“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 761/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Във връзка на направено искане от жалбоподателя с молбата му от 26.04.2016г., след влизане в сила на настоящото определение, препис от него, ведно с препис от тази молба, да се изпратят на ДНСК София и РДНСК Югоизточен район, за преценка и връчване на съответните административни актове подлежащи на самостоятелен контрол, които не са били връчени на „Черно море“ЕООД.

 

 

                                            

                                                      СЪДИЯ: