Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1115                                        23.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 761 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Комисията за регулиране на съобщенията, представлявана от председателя д-р В. Б., чрез пълномощника Н. Т., против решение № 12 от 19.02.2014 г. по НАХ дело № 464/2013 г. по описа на Районен съд- Айтос.

В жалбата са развити подробни съображения за допуснато нарушение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Процесуалният представител на ответника излага становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение № 12 от 19.02.2014 г. по НАХ дело № 464/2013 г. АРС е отменил наказателно постановление № 0483/11.09.2013 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София. Съдът е посочил, че е сезиран с жалба от „Космо България Мобайл“ ЕАД, приемайки, че същото е легитимирано да обжалва лице. Такава жалба по делото не е приложена, а и доколкото посоченото дружество не е санкционирано с наказателното постановление, то не е активно легитимирано да го обжалва. Това търговско дружество е отразено и в диспозитива на решението, като е отменено наказателното постановление по отношение на наложена на същото имуществена санкция в размер на 60 000 лева, на основание чл. 326а от Закона за електронните съобщения, което не съответства на изложените мотиви за несъставомерност на деяние, извършено от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София. С оглед на това съдът приема, че се касае се за допусната очевидна фактическа грешка, изразена в несъответствие между формираната воля на съда и външното й изразяване в постановения съдебен акт. В административнонаказателното производството обаче институтът на очевидна фактическа грешка е неприложим и допуснато от АРС нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на съдебното решение като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 12 от 19.02.2014 г. по НАХ дело № 464/2013 г. Районен съд- Айтос.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.