РЕШЕНИЕ

 

   824            27.04.2018г. година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 760 по описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл.63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от В.Р.М.,*** срещу решение №96/21.02.2018г. постановено по а.н.д. № 2692/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-0304-002872/11.08.2017г., с което на касатора, за нарушение на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.6, вр. с ал.5, т.1 от с.з е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно. Навеждат се подробни аргументи за недоказаност на нарушението. Иска се отмяна на решението.

         В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Ответната страна – Районно управление гр.Несебър към ОД на МВР – Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         С разпореждане №1399/23.03.2018г. на съдията-докладчик по делото е дадено указание на Община Несебър, като представител на стопанина на пътя да представи информация за времето на включване и изключване на светофарната уредба – пешеходен светофар до спирка „Палма“ в к.к. Слънчев бряг, режимът, в който тя работи, часът на промяна режимите на работа за 04.08.2017г. Доказателствата са пристигнали своевременно и са приети по делото.

 

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С НП, касаторът М. е санкциониран за това, че на 04.08.2017г. около 23:55 часа в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, главна алея, пешеходен светофар до спирка Палма, работещ в нормален режим, посока Свети Влас управлява лек автомобил „Опел“ с рег.№ *** като не съобразява поведението си със светлинните сигнали, подадени от светофара и преминава на червен сигнал. Посочено е, че са налице условия за повторност – водачът има влязло в сила НП №16-1139-000818.

         За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е връчен и подписан от нарушителя без възражения.

         За да постанови оспореното съдебно решение, районният съд приема, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Намира, че правилно и законосъобразно на М. е бил съставен АУАН и впоследствие издадено НП. Сочи, че наложените санкции са с фиксиран размер, който не подлежи на съдебен контрол.

         Така постановеното решение е правилно.

         Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

         Неоснователни са изложените в жалбата възражения, относно приетите от първоинстанционният съд свидетелски показания. Право на съда е да прецени кои доказателства да кредитира и кои не. Районният съд се е обосновал защо кредитира показанията на актосъставителя. Същите съответстват на фактическата обстановка, описана и в АУАН и в НП. Отделно от това, разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП сочи, че редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Така въведената презумпция е оборима, а тежестта да опровергае установените с акта факти е на санкционираното лице. В настоящия случай, такива доказателства не са представени, както пред първоинстанционния съд, така и пред касационната инстанция. Същевременно показанията на актосъставителят изцяло кореспондират с фактите изложени в АУАН и възприети от наказващия орган при издаване на НП. От изисканите допълнително доказателства се установява, че светофарната уредба е функционирала с нормален режим на работа, като първа фаза е транспортен поток с предимство – 26сек., преход 4 сек., следвана от трета фаза – пешеходен поток с предимство за 16 сек. и преход от 4 сек, при които данни се установява, че точно в 23.55 часа е започнала първа фаза – „транспортен поток с предимство“, което означава, че непосредствено преди нея са протекли последователно за 24 секунди втора, трета и четвърта фази на светофара, като липсва нормативно изискване за посочване и на точната секунда на констатиране на нарушението.

При тези обстоятелства, след като е анализирал представените по делото доказателства, съдът е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав. Предвид констатациите на настоящата инстанция, изложените от М. доводи, как първостепенния съд не е установил дали светофарната уредба е била в работещ режим към сочения в постановлението момент, настоящият състав ги намира за защитна теза, която излага за първи път пред касационната инстанция и която не бива подкрепена от събраните по делото доказателства. Пред въззивната инстанция санкционираното лице развива друга версия, като заявява, че е бил навлязъл в кръстовището , когато е светнала червената светлина.

         Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, то за настоящата инстанция не остава съмнение относно съставомерността на установеното нарушение. Атакуваното съдебно решение е обосновано с оглед на събраните по делото доказателства и съответно на приложимия процесуален и материален закон. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба. Поради това следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96/21.02.2018г. постановено по а.н.д. № 2692/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                           2.