ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На петнадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 760 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Л., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

          В изпълнение на дадените указания в предходно съдебно заседание на ответника, по делото с молба вх. № 5115/22.05.2017 г., е постъпило исканото писмено доказателство – кадрова справка за инспектор П.И.Л. – инспектор ІV-та степен (СДВР), в затвора Бургас, І-ва категория.

 

          АДВ. Г.: Да се приеме представеното писмено доказателство. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се приеме представеното доказателство.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното писмено доказателство, като допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представената кадрова справка за инспектор П.И.Л. – инспектор ІV-та степен (СДВР), в затвора Бургас, І-ва категория.                ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. Г.: Моля да отмените изцяло обжалвания административен акт като незаконосъобразен, тъй като е издаден в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

Моля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: При разглеждане на доказателствения материал в неговата цялост, по несъмнен начин се доказа, че дисциплинарното нарушение е извършено, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Заповедта за наказание е издадена при спазване на материалния закон и съответства с целта на закона. Не са нарушени административнопроизводствените правила за налагане на наказанието. Безспорно е установено и доказано, че служителят не е завел и придвижил подадената молба за преместване на лишения от свобода от VІІ-ма в V-та група, с което е нарушил преките си задължения и тези по чл. 77, ал. 1 от ППЗИНЗС. От обясненията на лишения от свобода, снети след бягството, се установи, че извършеното дисциплинарно нарушение е в причинно-следствена връзка с бягството от затвора, тъй като от обясненията става ясно, че е имало конфликт между лишените от свобода. Извършеното нарушение е признато от самия служител. Моля да не се кредитират свидетелските показания дадени в предходно съдебно заседание, тъй като не са обективни и са пристрастни предвид специалните служебни задължения на жалбоподателя. От показанията на свидетеля А. стана ясно, че е от групата, за която отговаря жалбоподателят. На следващо място, показанията си противоречат кой в коя килия е бил, а също от значение е и факта, че същите се виждат с инспектора. 

На следващо място, моля да не кредитирате представеното писмено доказателство в предходно съдебно заседание от жалбоподателя – писмо от лишения от свобода Б. до друг затворник, тъй като не става ясно кога е написано писмото, същото не е заведено в регистър, като следва да се отчете фактът, че жалбоподателят работи пряко с лишените от свобода.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение

          Моля да редуцирате адвокатското възнаграждение до минимален размер.

          СЪДЪТ дава на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: