ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 760 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.В., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Ц.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.М., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.А., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Д.С., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. – 69 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ АЛЕКСАНДОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е ясно, обективно и точно. Да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз също нямам въпроси към вещото лице.

Ще представя снимков материал, който искам да предявя на вещото лице – това са три броя цветни снимки приложение към съставения констативен акт, който е представен по делото, но при комплектоване на преписката до съда не е представен снимковият материал. Моля вещото лице да отговори това ли е процесният строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Това е процесният строеж. Последният етаж в момента не съществува.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям и моля да приемете снимков материал, съставляващ част от административната преписка, приложение към констативния акт, послужил за издаване на процесната заповед. Представям същия и моля да го приемете предвид на това, че безспорно процесният строеж  към момента на извършване на проверката и издаване на процесната заповед представлява именно триетажна надстройка над съществуващ терен, като видно от отбелязването върху самия снимков материал при извършена проверка на строежа от колегите, че към 11.09.2013 г. последният етаж е бил премахнат.

Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Ч., при възнаграждение в размер на 350 лева платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ А.: Възразявам да бъде приет снимковият материал. Мотивите ми за това са следните: От така представените снимки, може би тази сграда прилича на другата, която е снимана от вещото лице, но считам, обаче, че представеният в днешно съдебно заседание снимков материал не е събран по надлежния ред, не е заверен, от никъде не става ясно към кой момент е правен, от  кого, по какъв повод и какво точно е снимано на него. Ето защо считам, че не следва да се приеме, тоест това са само едни твърдения, че е процесната сграда и че е снимана тази сграда към някакъв определен момент, който твърдят.

Представям копие от нотариален акт, както и за ответната страна, видно от който през 2013 г. е настъпила промяна в собствеността на дворното място, върху което е изградена процесната постройка. Аз считам, че има отношение към предмета на делото. Действително дали да бъде приет този нотариален акт, с който на едно друго лице, извън посочените лица в заповедта като собственици се прехвърлят 55 кв.м ид. части от дворното място, предоставям на преценката на съда. Считам, че следва да попълним доказателствения материал по делото и с този нотариален акт, но предоставям на съда, тъй като това е ново обстоятелство, настъпило след издаване на заповедта – 2013 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, по отношение на представения нотариален акт за собственост, принципно не възразявам същият да бъде приет, но моля да се има предвид, че абсолютно трайна и непротиворечива е практиката както на настоящия съд, така и на Върховния административен съд, че в производства по реда по чл. 225 ЗУТ е неотносима собствеността на имота. В производство, каквото е настоящото, а именно по чл. 225 ЗУТ, е от значение извършителят на незаконното строителство, предвид на което считам, че представеният нотариален акт не представлява нов факт и обстоятелство по делото, но не възразявам да бъде приет.

Във връзка с възражението за приемане на представения от мен в днешно съдебно заседание снимков материал, се противопоставям. Видно от самия констативен акт № 176/05.09.2007 г., като приложение към него на стр. 3 от същия се съдържа снимков материал – Приложение № 1 и № 2, и именно същият снимков материал представям в днешно съдебно заседание и то в оригинал. Тъй като дирекцията не разполага с цветен принтер, съответно цветен ксерокс към настоящия момент, направих черно бяло копие за дирекцията, а за нагледност на състава представям цветно копие от снимковия материал, поради което безспорно същият представлява част от административната преписка. Мога да ги заверя, но с оглед техния характер, не съм ги заверила.

 

Съдът, като намери, че следва да приеме днес представените от страните писмени документи,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от адвокат А. и юрисконсулт А. писмени доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Беше допуснат свидетел –лицето М.М.Х., която е учителка в ***. Днес и цялата седмица е заета с работа по европроекти и не може да се яви в днешно съдебно заседание. Ето защо предоставям на съда, но аз считам, че следва да попълним доказателствения материал с тези свидетелски показания, тъй като по друг начин не можем твърденията си, затова държа на това доказателствено искане.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам.

 

Поради необходимост от събиране на допълнителни доказателства по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.04.2017 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: