ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети април                                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 760 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.В., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Ц.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.М., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.А., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Д.С., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ А.: Водим свидетел, който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъде разпитан свидетелят, който е допуснат.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му, както следва:

М.М.Х. – 64 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ А.: Запозната ли сте, знаете ли за какво се води делото?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Да, за падане на заповедта на РДНСК?

АДВОКАТ А.: А какво касае тази заповед? Вие запозната ли сте с имота, парцела, строежа?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Парцелът, върху който се строи, е съсобствен с моя парцел. Аз бях съсобственик с Х.Ц.Д. докато не бяха прехвърлени идеалните части на другите, които са в този нотариален акт – В. и Й. ги познавам лично, обаче другите не ги познавам.

АДВОКАТ А.: Виждала ли сте, запозната ли сте със строежа?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Да, аз бях причината да доведа тези неща именно до незаконното строителство. Първо се отнесох към Несебър, след това към Бургас.

АДВОКАТ А.: Кога беше изграден този строеж?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Строежът беше изграден през 2007 година.

АДВОКАТ А.: Какво беше построено, надстроено, върху какво?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Бяха направени още две плочи върху частта, която беше построена. Това представляваше само един етаж и нещо от вида на тавански етаж. Беше направен с олекотена конструкция, но тя беше премахната и отгоре бяха надстроени още два етажа, само плочите бяха ударени с колони. В кадастъра си го има като сграда, съществува – законният строеж, нашата част, първият етаж.

АДВОКАТ А.: Над него ли се надстрои?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Да, и то само в страната на Х. е строено. Става въпрос за общ партерен етаж, който е разделен на две части и всеки си влиза в своята част. От едната страна влизаше баща ми, който ми предписа на мен неговата част, а от другата влизаше Х. и фактически над този етаж на Х. тези другите съсобственици започнаха да строят. Над моята част от първия етаж не е строено.

АДВОКАТ А.: Колко етажа надстрои Х.?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Три плочи са ударили.

 

На свидетелката Х. се предяви снимката на стр. 3 от заключението на вещото лице, по която същата заяви: Моята част е пред надстроеното и се вижда, че не е надстроена, само на един етаж е, докато на Х. се вижда, че е настроено над неговата част. Те много бързо го надстроиха това нещо и не успях да реагирам в този момент. В края на 2007 г., като разбраха, че е незаконно и че водим хора от незаконното строителство, единият етаж отгоре се събори и другият също искаха да го събарят, обаче тези, които са съборили горния етаж, са се изплашили да не падне плочата върху тях, защото самите колони са започнали да се люлеят. Това бяха приказките на хората, които събориха най-горния етаж и това беше причината, защото имало нужда от техника, за да не убият човек.

АДВОКАТ А.: Към настоящия момент годен ли е да се продължи този строеж?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: В момента сме в преговори. Всеки момент искат да дойдат и с В. да го съборят строежа и да узаконят сградата, поне такава им е идеята. Долу да направят гаражи и то много гаражи, защото нататък не могат да си паркират колите – цялата сграда и нашата част, и на Х., след  като делът на Х. е изкупен от човек, който работи в Англия и той фактически финансира строежа. Х. няма нищо в момента. Всички тези неща и щуротии ги направи Х., който не е собственик на парцела. Вкара ни в една игра, в един такъв батак, потресена съм от този човек, който стотинка не е дал за имота и какви интриги ни заплете.

Онзи ден идваха хора, преди два месеца също идваха, в процес сме на договаряне. Аз отидох и ми предложиха апартаменти, където строят в София, и направо им давам парцела.

Ние имаме вече някаква основа, някакво разбирателство да започнем да строим и тази сграда ще се премахне напълно, но не може с голи ръце да отидат да съборят това нещо, защото се страхуват да се качат на самата сграда. Има опасност да паднат и затова не е съборена.

АДВОКАТ А.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетелката Х..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетелката Х..

 

АДВОКАТ А.: Нямам други доказателствени искания.

Представям списък на разноските и договор за правна помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо председател,  моля да се отмени заповедта като нищожна, респективно като незаконосъобразна, с оглед на обстоятелството, че същата не отразява действителното положение към момента на издаването й, а още по-малко към момента на връчването й на заинтересованите страни. Не отразява фактическото положение, както на самия строеж, който е предмет на заповедта, така и по отношение на лицата, които са собственици и извършители на процесния незаконен строеж и надстройката. Ето защо считам, че следва да бъде отменена заповедта.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че в настоящото производство безспорно се доказа установен незаконен строеж, изпълнен без необходимите строителни книжа, в нарушение на разпоредбата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. На следващо място считам, че към момента на издаване на заповедта, а именно 2007 г., строежът е бил точно както е описан и в процесната заповед, а именно надстройка триетажна, над съществуващ партерен етаж. Горното безспорно се доказа и от събраните в днешното съдебно заседание гласни доказателства, дадени от госпожа М. Х., която всъщност е и жалбоподател, инициирал настоящото административно производство по чл. 225 ЗУТ, а именно с подадената от нея жалба вх. № 94-00-6383/26.05.2006 г. Считам, че предвид на доказаната незаконност на строежа заповедта е законосъобразна, поради което Ви моля за решение в този смисъл и дух.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Не възразявам по така представения списък на разноските.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: