ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 760 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 16:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Костова, надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.В., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Ц.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.М., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.А., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Д.С., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Й.М. срещу заповед № ДК-02-БС-44/03.12.2007 г. на Началника на РДНСК – Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Триетажна масивна надстройка“, изпълнен от Х.Ц.Д., В.Й.М., И.М., П.И.В., С.А.А. и Й.Д.С. в УПИ VІІ-528, кв. 31 по плана на гр.***, община ***, с искане за отмяна на заповедта.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника и на лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, че те трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо председател, поддържам депозираната жалба от моя доверител. Твърдим, че въпросната надстройка, която е предмет на обжалваната заповед, много отдавна е премахната, може би преди цели осем години, още с констатирането на незаконния строеж. Видно от заповедта, тя наистина е много стара, връчена на доверителя ми едва сега – осем години след издаването й и тъй като твърдим, че тази надстройка е премахната, ще имам доказателствено искане във връзка с тези твърдения. Във връзка с твърденията в жалбата, моля да допуснете  съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след запознаване с материалите по делото, включително и задължително оглед на място, да даде заключение премахната ли е триетажната надстройка, предмет на заповедта. Ако има данни да отговори на въпроса кога е премахната постройката.

Освен това Ви моля да допуснете един свидетел в режим на довеждане, с чиито показания ще установим именно времето или периода, в който е премахната процесната триетажна постройка.

Нямам възражения по доклада.

Да се приемат доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ КОСТОВА: Оспорвам жалбата в цялост.

Моля да приемете административната преписка, представена от РДНСК – Бургас.

Нямам доказателствени искания.

По направените искания не възразявам да бъде допуснато изготвяне на съдебно-техническа експертиза. Възразявам срещу допускане на свидетел, тъй като считам, че е без значение кога точно е извършено премахването на незаконния строеж, освен ако не се твърди, че още преди издаване на заповедта строежът го е нямало.

АДВОКАТ А.: Ние твърдим, че още преди издаване на заповедта е премахнат строежът. В жалбата е посочено 2008 година, което значи, че е преди издаване на заповедта. Предоставям на съда, доколкото е от значение за съда периода на премахването на строежа.

ЮРИСКОНСУЛТ КОСТОВА: Тъй като разглеждаме законосъобразността на издадената заповед, е без значение ако е изпълнена в един по-късен момент.

АДВОКАТ А.: Държа на разпита на свидетел именно, защото с показанията му ще установим не само периода, през който е премахната тази триетажна надстройка, но и обстоятелства във връзка със самото надстрояване – какво точно се е надстроило, какво е премахнато след това, как е изграждан този строеж в различни периоди от време.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме представените до момента писмени документи и да уважи доказателствените искания на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения от адвокат А. въпрос.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 350 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас в 7-дневен срок, считано от днес. В същия срок да се представи по делото документът за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Ч.

ДОПУСКА гласни доказателства в режим на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание за доказване на уточнените от адвокат А. факти и обстоятелства в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2017 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл.137, ал. 7 АПК..

Вещото лице да се уведоми за изготвяне и представяне на заключение по делото и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: