Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер         889             19 май 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 760 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М. ***, против решение № 41/3.04.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 31/2015г. по описа на Районен съд –Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0335-000573/17.12.2014 г., издадено от началника на РУП – с.Руен, област Бургас, с което на основание чл.53, ал.1 ЗАНН и чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на касатора са наложени административни наказания глоба в размер на 2 000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

 Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е постановено при съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон. Моли съда да го отмени. Не представя доказателства.

Ответникът– Началникът на РУП – с.Руен, област Бургас, редовно уведомен не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Айтос, като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Айтос с решение № 41/3.04.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 31/2015г. по описа на Районен съд –Айтос, е потвърдил наказателно постановление № 14-0335-000573/17.12.2014 г., издадено от началника на РУП – с.Руен, област Бургас, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на М.А.М. са наложени административни наказания глоба в размер на 2 000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено, че жалбоподателят управлявал лек автомобил марка „ВАЗ“ модел „21053“, с рег.№А7770ВН по улица „Първи май“ в с.Руен, област Бургас около 9.40 часа, при което бил спрян за проверка от служители на РУП – Айтос и отказал да бъде изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с инв.№ ARMSM-0115 за проверка относно наличие на алкохол в кръвта. На М. бил издаден талон №0402846 за медицинско изследване, с който бил насочен към ЦСМП – с.Руен. Жалбоподателят бил увещаван многократно от полицаите да се подложи на кръвен тест, но той категорично отказал. Свидетел на отказа да получи талона за медицинско изследване бил М. И. Съдът е обосновал извод, че отказвайки да му бъде извършена проверка с техническо средство  за установяване употребата на алкохол, жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение, за което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото в НП правно основание, като наложените му наказания са във фиксирания от закона размери, поради което не могат да бъдат намалявани.

Санкцията е  наложена на М.А.М. за това, че управлявал лек автомобил марка „ВАЗ“ модел „21053“ с рег.№А7770ВН, по улица „Първи май“ в с.Руен, област Бургас около 9.40 часа, при което бил спрян за проверка от служители на РУП – Айтос и отказал да бъде изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с инв.№ ARMSM-0115 за проверка относно наличие на алкохол в кръвта. В съставения му  АУАН № 573/6.12.2014г. и в издаденото въз основа на него наказателно постановление е посочено, че на М.А.М. е издаден талон № 0402846 за медицинско изследване.

Касаторът не оспорва, че е отказъл да бъде тестван с техническо средство Алкотест Дрегер 7410. Основното му възражение е, че не му е издаден талон за медицинско изследване, поради което не могъл  да даде кръвна проба за химичен анализ.

Така постановено решението е валидно, допустимо и  правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства по делото. Фактическата обстановка е установена в съответствие със събрания доказателствен материал и се споделя изцяло от настоящия касационен състав, поради което не следва да бъде преповтаряна в настоящото решение. Районният съд е изложил мотиви за неоснователност на възраженията на жалбоподателя. С оглед изложеното неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на оспорения съдебен акт.

При правилно установена фактическа обстановка, районният съд е приложил правилно материалния закон.

От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че М.А.М. е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол и по двата способа, установени в чл.174, ал.3 ЗДвП, поради което настоящият касационен състав приема, че той е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което е бил правилно санкциониран на посоченото правно основание. Възражението, че не му е бил издаден талон за медицинско изследване не се подкрепя от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Издаден е талон № 0402846 за медицинско изследване, който касаторът е отказал да получи като отказът е удостоверен с подписа на свидетеля М.Х.И.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41/3.04.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 31/2015г. по описа на Районен съд –Айтос.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                       

                                  2.