ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Р.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 75 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Е. АТАНАСОВ К., редовно и своевременно призован, не се  явява и  не се представлява.

 

 ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по искова  молба от Е.А.К., ЕГН **********,***, Булстат 000057122, с адрес:  град Несебър, ул.“Еделвайс“ №110, представлявано от Н.К.Д.-***, за осъждане на същата на основание чл.1 от ЗОДОВ,вр.чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размера на 385.00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменено  с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление №413/13.12.2016 година, издадено от В.Б., вр.и.д.кмет на Община Несебър.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ищеца е да  докаже наличието на вреда от отменения като незаконосъобразен административен акт, както и обстоятелството, че същия  представлява по смисъла на закона противоправно действие, респ. акт на административен орган.

В тежест на ответния орган е, в случай че оспорва изложените в исковата молба позитивни факти и обстоятелства, да докаже съществуването на противните твърдения.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 2860/12.03.2018 година е постъпило становище от ищеца Е.А.К., чрез процесуалния му представител мл.адвокат Я.К., с което изразява становище за процесуална допустимост на защита от страна на мл. Адвокат в първоинстанционно производство пред административен съд.

          ПРОКУРОР Д.: Моля да бъде изискано  и приложено по делото НАХД №1038/2017 година на Районен съд Несебър, с оглед установяване на обстоятелството дали представените по настоящото дело договори за правна помощ са били представени и пред въззивния съд по НАХД №1038/2017 година на Районен съд Несебър.

Съдът счита доказателственото искане за допустимо и относимо, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да бъде ИЗИСКАНО НАХД №1038/2017 година по описа на Районен съд – гр.Несебър с оглед прилагане по административно дело №75/2018 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено пълно, всестранно и обективно от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото  и  го НАСРОЧВА  за 28.03.2018 година 13:20 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: