ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети април                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 75 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.Ж., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО - Кмет на Община Поморие, редовно призован се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВ. С.: Поддържаме жалбата.

Моля да приемете представените по делото доказателства.

Във връзка с установяване на съществени факти, които са посочени в нарочна молба, която представям, правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Правя възражение за евентуална търпимост на строежа. Заповедта е издадена при хипотеза, която не изисква изследване на въпроса, с извършеното преустройство променя ли се натоварването в сградата.

АДВ. Б.: Няма как в момента да заявя каквото и да било за промяна или не за натоварването. Не считам изразеното становище за абсолютно правилно. Както съдът би могъл да отмени заповедта, така би могъл и да я потвърди.

АДВ. С.: Моля, вещото лице да даде отговор така изпълненото вътрешно преустройство на място, оказва ли натоварване върху конструкцията на сградата и същото може ли да бъде понесено от нея?

АДВ. Б.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да бъдат приети представените с нарочно писмо от 08.01.2016 г. писмени доказателства по делото.

По отношение на заявеното днес искане, за допускане на съдебно-техническа експертиза не възразявам същата да бъде извършена, като моля съдът да ми даде 3-дневен срок за формулиране на допълнителни задачи към експертизата.

Не възразявам на искането за допускане на свидетел.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Като основателно следва да бъде уважено и искането на пълномощника на жалбоподателя, за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание, както и на въпроса, записан в протокола и формулиран от пълномощника на жалбоподателя - дали с процесното преустройство се променя предназначението на помещенията, в които е извършено то и налице ли е промяна, в резултат на това преустройство, на натоварванията в сградата.

По искането за събиране на гласни доказателства, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след посочване на конкретни лица, които жалбоподателят желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели.

Следва да бъде даден 3-дневен срок на ответника да формулира въпроси към техническата експертиза, като съобразно това съдът ще разпредели и задължението за плащане на възнаграждението на вещото лице между двете страни по спора.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в представената по делото писмена молба от адв. С. и на въпроса, формулиран в обстоятелствената част на това определение.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 3-дневен срок считано от днес, с писмена молба да постави и други въпроси на вещото лице, с отговорите на които счита, че спорът ще бъде изяснен.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер общо на 400 лв., 200 лв. от които следва да бъдат внесени от жалбоподателя и 200 лв. от ответника в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.06.2016 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: