ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 75 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 09:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.Ж., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С., с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно уведомен се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам уточняващи въпроси.

АДВОКАТ Б.: Имам само един въпрос. В заключението на стр. 6, долу, сте записали, че целият приземен етаж по проект е общ, а при проверката на документите по делото, в т. ч. и в община Поморие, попаднахте ли на дадено от другия съсобственик съгласие за извършване на процесното преустройство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  ИНЖ. Б.: Попаднах на проект, който ми беше даден от община Поморие. Приземният етаж съм посочила като общ на база представения ми проект и това касае конструктивния смисъл. Не съм имала предвид наличие на съсобственост.

АДВОКАТ Б.: Аз Ви моля да отговорите на въпроса ми.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  ИНЖ. Б.: Не открих съгласие на съсобственик. От община Поморие ми представиха само плана.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице Б..

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение в рамките на внесения по делото депозит, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесените по делото депозити.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка със заявеното в предходно съдебно заседание възражение за незаконосъобразност на оспорената заповед на още едно основание, а именно евентуална търпимост на строежа и за установяване на това обстоятелство водим свидетел, който да посочи годината на изграждане. Името му е А.Х.Д.. С показанията на този свидетел ще установяваме годината на изграждане на въпросната тоалетна, която е предметът на оспорената заповед.

АДВОКАТ Б.: Не възразявам да бъде допуснат до разпит искания свидетел.

 

СЪДЪТ намира искането на пълномощника на жалбоподателя  за събиране на гласни доказателства относно годината на изграждане на процесния строеж за допустимо и основателно, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел А.Х.Д..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

А.Х.Д. – 60 години, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя, без дела с ответника.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ С.: Г-н Д., познавате ли се с г-н К. Ж. и запознати ли сте с неговата тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Знаем се от механотехникума, още от училище, после в казармата. Сега сме съседи, живеем на 50 метра.

На следващата година след като се уволнихме – 1978 г., той се нанесе в къщата. Аз съм ходил там като приятели да му помагам с дребни ремонти. Тоалетната си беше там, не беше в този вид какъвто е сега, защото той впоследствие прави козметични ремонти, но това се изразяваше с поставяне на плочки, теракот, гърне. Към 1978 г. тази тоалетна си беше изградена на приземния етаж на къщата.

АДВОКАТ С.: Бихте ли казал някакви размери?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Тоалетната е нисичка – 1,70 м височина и 1,20 м ширина, защото ми опира главата като вляза.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли обособен душ?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Душ няма, има мивка сложена.

АДВОКАТ Б.: Кога последно сте посещавали въпросното помещение.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Последно миналия месец съм го посещавал.

АДВОКАТ Б.: Като сте посетили това помещение, не забелязахте ли на мивката да има някакъв душ?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Възможно е да има душ слушалка за измиване. Не ми е направило впечатление. Стационарен душ няма

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебно дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми моля за уважаване на жалбата му против процесната заповед и за нейната отмяна.

Ще помоля да ми бъде предоставена възможност да изразя подробни съображения в писмена защита в срок, предоставен от Вас.

Дори и почитаемият съд да приеме, че в случая за извършеното СМР се е изисквало проект и разрешение за строеж, с оглед на приетите по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, визирам свидетелските показания и заключението на вещото лице, изследвало допустимостта на извършеното строителство към минало време и по действащите понастоящем разпоредби, се установява, че строежът е търпим, както съобразно § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ, така и съобразно § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Съобразно цитираните разпоредби, търпимостта на даден строеж е пречка от категорията на абсолютните за неговото премахване. Ето защо и на това самостоятелно основание считам, че заповедта следва да бъде отменена.

Моля да ми бъдат присъдени направените деловодни разноски в размер, за който представям нарочен списък на разноските, с препис за ответната страна.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата срещу административния акт. Същият е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му и при спазване на процесуалните правила и законовите разпоредби, относими в случая. Не беше установена по безспорен начин твърдяната търпимост на процесното помещение, напротив, установи се, че при извършване на процесния строеж не са били налични изискуемите към твърдения момент на извършване строителни книжа.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на подробни писмени бележки.

Моля за присъждане на сторените разноски.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа  на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: