Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                     682                  07.04.2015 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 75 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от В.Л.И. с ЕГН **********, с адрес:***, против решение № 51 от 22.12.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 120/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

В жалбата са развити доводи незаконосъобразност на оспореното решение, поради нарушение на закона и допуснати съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Районен съд- Малко Търново наказателно постановление № 51/26.06.2014 г., издадено от началника на Митница Бургас, е наложено на касатора В.Л.И. административно наказание глоба в размер на 3 196.22 лева за нарушение по чл. 233, ал.3, вр. ал.1 от Закона за митниците. На основание чл. 233, ал.4 от ЗМ е отнет в полза на държавата, като предмет на нарушението, нарязан тютюн в насипно състояние- общо 6 000 грама с обща продажна цена 1 598.11 лева.

С решение № 51 от 22.12.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 120/2014 г., МТРС е изменил наказателното постановление, като е намалил размера на наказанието на 2 723.64 лева. Въз основа на извършено по делото физикохимично изследване съдът е приел, че количеството на тютюна, предмет на нарушението, не съответства на посоченото от наказващия орган, поради което и санкцията, определена съобразно неговата стойност, следва да бъде в по-нисък размер.

Според настоящия касационен състав, в хода на съдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

С определение № 15/07.10.2014 г. първоинстанционният съд е допуснал извършването на физикохимична експертиза. Преди приключване на съдебното дирене, заключението на извършената експертиза с № ОХ 14-141 от 21.11.2014 г. е било прието с протоколно определение от 15.12.2014 г., като в хода на съдебното следствие вещото лице  З.Л.- Б. не е било изслушано от съда, нито е било призовано за съдебното заседание. Заключението на експертизата не е писмено доказателство. За да бъде съобразено от съда при постановяване на решението, е необходимо то да бъде прочетено в присъствието на вещото лице и последното да бъде изслушано по поставените въпроси. Редът за приемането му е регламентиран в разпоредбата на чл. 282 от НПК, приложим в първоинстанционното производство с оглед препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН. В случая в нарушение на цитираната разпоредба районният съд е включил в доказателствения материал по делото извършената физикохимична експертиза, без да изслуша вещото лице, при липса на посочените в ал.3 на чл. 282 от НПК предпоставки. Доколкото заключението на експертизата е в основата на формираните от съда изводи относно съставомерността на деянието и размера на наказанието, настоящият състав на съда счита, че допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено- от една страна поради ограничаване правата на страните в процеса, намиращи израз в правото им да задават въпроси за изясняване на правнорелевантните факти, а от друга страна поради това, че съдът незаконосъобразно е съобразил доказателство, несъбрано по реда и условията, предвидени в НПК. Ето защо, постановеното решение следва да се отмени и на основание чл. 222, ал.2, т.1 от АПК делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 51 от 22.12.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 120/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.