ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер     75   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.55 часа се явиха:

За касатора – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно по делото.

За ответника по касационната жалба – „Елдеко” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ С. – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Бургаския районен съд, с което е отменено наказателно постановление издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам касационната жалба. Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ С. – Оспорвам касационната жалба. Няма да сочим други писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържаме касационната жалба по изложените в нея съображения. Това, което искам да отбележа е, че забележките към глава 39 от Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура не игнорира прилагането на общите правила, каквото е правило 3б, в случая, тъй като се касае за смесен продукт, същият тарифиран е правилно. Поддържам доводите изложени в касационната жалба, като моля да отмените решението на първа инстанция.

 

АДВОКАТ С. – Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна. Считам, че не са налице визираните в нея пороци първоинстанционното решение. Намирам решението на Районния съд за правилно и законосъобразно и моля да го оставите в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна. Към делото е приложена експертиза, от която става ясно, че не може да се приеме, че става въпрос за избягване на плащане на митни сборове. Ето защо намирам решението на Районния съд за правилно и законосъобразно и ще Ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: